Aktualności

Organizacja rekrutacji do klas pierwszych w roku szkolnym 2019/2020 dla absolwentów gimnazjów

Organizacja rekrutacji do klas pierwszych w roku szkolnym 2019/2020 

dla absolwentów gimnazjów

 

Kryteria, warunki i terminy rekrutacji uczniów do klas pierwszych

Technikum Nr 3 i Szkoły Branżowej I stopnia Nr 3 w Toruniu

 

Podstawa prawna:

 • USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo światowe
 • Zarządzenie Nr 10/2019 Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r.

 

 1. Terminy rekrutacji: 
 • od 13 maja 2019 r. do 17 czerwca 2019 r. do godziny 15.00 - składanie wniosków o przyjęcie do szkoły (podpisane wydruki podań), 

 

 • od 21 czerwca 2019 r. do 25 czerwca 2019 r. do godziny 15.00 - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,  

 

 • do 26 czerwca 2019 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, 

 

 • 11 lipca 2019 r. do godziny 12.00 - podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, 

 

 • od 11 lipca 2019 r. do 15 lipca 2019 r. do godziny 15.00 - potwierdzenie woli podjęcia nauki przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia do szkół w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,  

 

 • 16 lipca 2019 r. - godzina 12.00 - podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół.

 

 1. Kryteria punktowe:

W procesie rekrutacji kandydat może otrzymać maksymalnie 200 punktów.

Składają się na to:

 • wyniki egzaminu gimnazjalnego –maks. 100 punktów wg przelicznika 1%=0,2 pkt:

- z języka polskiego,


- z historii i wiedzy o społeczeństwie,


- z matematyki,


- z przedmiotów przyrodniczych,


- z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym.

 

 • oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i matematyki oraz dwóch wskazanych przez szkołę przedmiotów do danego oddziału - punktacja wg poniższej tabeli:

 

Zasady przeliczania ocen ze świadectwa na punkty:

celujący: bardzo dobry: dobry: dostateczny: dopuszczający:
18 17 14 8 2

 

Zajęcia edukacyjne przeliczane na punkty w poszczególnych oddziałach Technikum Nr 3:

Klasa I H
technik hotelarstwa
Klasa I T
technik organizacji turystyki
Klasa I A
technik żywienia
i usług gastronomicznych
Klasa I B
technik żywienia
i usług gastronomicznych

język polski,
matematyka,
język angielski,                       geografia

język polski,
matematyka,
język angielski,       

geografia

język polski,
matematyka,
język angielski,         

chemia

język polski,
matematyka,
język angielski,       

biologiaZajęcia edukacyjne przeliczane na punkty w poszczególnych oddziałach Szkoły Branżowej I stopnia Nr 3:

Klasa I
cukiernik
Klasa I
kucharz

język polski,
matematyka,
język angielski,

chemia

język polski,
matematyka,
język angielski,                                                             

chemia

 • świadectwo z wyróżnieniem - 7 pkt.
 • osiągnięcia w konkursach, turniejach i zawodach - do 18 pkt.
 • wolontariat (min. 10 miesięcy) - 3 pkt.

 

 1. Do poszczególnych oddziałów Technikum Nr 3 w Toruniu zostanie przyjętych 32 kandydatów z największą liczbą punktów.
 2. Do poszczególnych oddziałów Szkoły Branżowej I stopnia Nr 3 w Toruniu zostanie przyjętych 32 kandydatów z największą liczbą punktów.

 

 1. Terminy rekrutacji uzupełniającej: 
 • od 16 lipca 2019 r. od godz. 12.00 do 22 lipca 2019 r. do godziny 15.00 - składanie wniosków o przyjęcie do szkoły (wydruków podań), 

 

 • do 26 lipca 2019 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, 

 

 • 12 sierpnia 2019 r. do godziny 12.00 - podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,  

 

 • od 12 sierpnia 2019 r. do 14 sierpnia 2019 r. do godziny 15.00 - potwierdzenie woli podjęcia nauki przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia do szkół w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, 

 

 • 16 sierpnia 2019 r.- godzina 12.00 - podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół.