Aktualności

Organizacja rekrutacji do klas pierwszych w roku szkolnym 2019/2020 dla absolwentów szkoły podstawowej

Organizacja rekrutacji do klas pierwszych w roku szkolnym 2019/2020

dla absolwentów szkoły podstawowej

 

Kryteria, warunki i terminy rekrutacji uczniów do klas pierwszych

Technikum Nr 3 i Szkoły Branżowej I stopnia Nr 3 w Toruniu

 

Podstawa prawna:

 • USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo światowe

 • Zarządzenie Nr 9/2019 Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r.

 

 1. Terminy rekrutacji:

 • od 13 maja 2019 r. do 17 czerwca 2019 r. do godziny 15.00 - składanie wniosków o przyjęcie do szkoły (podpisane wydruki podań),

   

 • od 21 czerwca 2019 r. do 25 czerwca 2019 r. do godziny 15.00 - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

   

 • do 26 czerwca 2019 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

   

 • 11 lipca 2019r. do godziny 12.00 - podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,

   

 • od 11 lipca 2019r. do 15 lipca 2019r. do godziny 15.00 - potwierdzenie woli podjęcia nauki przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia do szkół w postaci przedłożenia oryginału świadectwa szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,

   

 • 16 lipca 2019r. - godzina 12.00 - podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół.

 

 1. Kryteria punktowe:

W procesie rekrutacji kandydat może otrzymać maksymalnie 200 punktów.

Składają się na to:

 • wyniki egzaminu ósmoklasisty –maks. 100 punktów wg przelicznika pkt:

  - z języka polskiego 100% x 0,35 = 35 pkt.,

  - z matematyki 100% x 0,35 = 35 pkt.,

  - z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym 100% x 0,30 = 30 pkt.

   

 • oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego i matematyki oraz dwóch wskazanych przez szkołę przedmiotów do danego oddziału - punktacja wg poniższej tabeli:

 

Zasady przeliczania ocen ze świadectwa na punkty:

celujący:

bardzo dobry:

dobry:

dostateczny:

dopuszczający:

18

17

14

8

2

 

Zajęcia edukacyjne przeliczane na punkty w poszczególnych oddziałach Technikum Nr 3:

Klasa I H
technik hotelarstwa

Klasa I T
technik organizacji turystyki

Klasa I A
technik żywienia

i usług gastronomicznych

Klasa I B
technik żywienia

i usług gastronomicznych

język polski,
matematyka,
język angielski,

geografia

język polski,
matematyka,
język angielski,

geografia

język polski,
matematyka,
język angielski,

chemia

język polski,
matematyka,
język angielski,

biologiaZajęcia edukacyjne przeliczane na punkty w poszczególnych oddziałach Szkoły Branżowej I stopnia Nr 3:

Klasa I
cukiernik

Klasa I
kucharz

język polski,
matematyka,
język angielski,

chemia

język polski,
matematyka,
język angielski,

chemia

 • świadectwo z wyróżnieniem - 7 pkt.

 • osiągnięcia w konkursach, turniejach i zawodach - do 18 pkt.

 • wolontariat (min. 10 miesięcy) - 3 pkt. 1. Do poszczególnych oddziałów Technikum Nr 3 w Toruniu zostanie przyjętych 32 kandydatów z największą liczbą punktów.

   

 2. Do poszczególnych oddziałów Szkoły Branżowej I stopnia Nr 3 w Toruniu zostanie przyjętych 32 kandydatów z największą liczbą punktów.

 

 1. Terminy rekrutacji uzupełniającej:

   

 • od 16 lipca 2019 r. od godz. 12.00 do 22 lipca 2019 r. do godziny 15.00 - składanie wniosków o przyjęcie do szkoły (wydruków podań),

   

 • do 26 lipca 2019 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

   

 • 12 sierpnia 2019 r. do godziny 12.00 - podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,

   

 • od 12 sierpnia 2019 r. do 14 sierpnia 2019 r. do godziny 15.00 - potwierdzenie woli podjęcia nauki przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia do szkół w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,

   

 • 16 sierpnia 2019 r.- godzina 12.00 - podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół.