KOMUNIKATY O REKRUTACJI

 

Organizacja rekrutacji do klas pierwszych 

Technikum Nr 3 i Szkoły Branżowej I stopnia Nr 3 w Toruniu w roku szkolnym 2019/2020 

dla absolwentów szkoły podstawowej

 

    

 1. Terminy rekrutacji:

 

 • od 13 maja 2019 r. do 17 czerwca 2019 r. do godziny 15.00 - składanie wniosków o przyjęcie do szkoły,

System Naboru Elektronicznego - Szkoły Ponadpodstawowe

 • od 21 czerwca 2019 r. do 25 czerwca 2019 r. do godziny 15.00 - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • 11 lipca 2019r. do godziny 12.00 - podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
 • od 11 lipca 2019r. do 15 lipca 2019r. do godziny 15.00 - potwierdzenie woli podjęcia nauki przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia do szkół w postaci przedłożenia oryginału świadectwa szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,
 • 16 lipca 2019r. - godzina 12.00 - podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół.

 

 1. Kryteria punktowe:

 

W procesie rekrutacji kandydat może otrzymać maksymalnie 200 punktów. Składają się na to:

 

 • wyniki egzaminu ósmoklasisty –maks. 100 punktów wg przelicznika pkt: 

- z języka polskiego 100% x 0,35 = 35 pkt.,

- z matematyki 100% x 0,35 = 35 pkt.,

- z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym 100% x 0,30 = 30 pkt.

 

 • oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego i matematyki oraz dwóch wskazanych przez szkołę przedmiotów do danego oddziału - punktacja wg poniższej tabeli:

Zasady przeliczania ocen ze świadectwa na punkty:

 

celujący:

bardzo dobry:

dobry:

dostateczny:

dopuszczający:

18

17

14

8

2

 

Zajęcia edukacyjne przeliczane na punkty w poszczególnych oddziałach Technikum Nr 3:

 

Klasa I Hp
technik hotelarstwa

Klasa I Tp
technik organizacji turystyki

Klasa I Ap
technik żywienia i usług gastronomicznych

Klasa I Bp
technik żywienia i usług gastronomicznych

język polski,
matematyka,
język angielski,

geografia

język polski,
matematyka,
język angielski,

geografia

język polski,
matematyka,
język angielski,

biologia

język polski,
matematyka,
język angielski,

biologia

 

Zajęcia edukacyjne przeliczane na punkty w poszczególnych oddziałach Szkoły Branżowej I stopnia Nr 3:

 

Klasa I Cp - cukiernik

Klasa I Kp - kucharz

język polski,
matematyka,
język angielski,

biologia

język polski,
matematyka,
język angielski,

biologia

 

 • świadectwo z wyróżnieniem - 7 pkt.
 • osiągnięcia w konkursach, turniejach i zawodach - do 18 pkt.
 • wolontariat (min. 10 miesięcy) - 3 pkt.
 1. Do poszczególnych oddziałów Technikum Nr 3 w Toruniu  oraz Szkoły Branżowej I stopnia Nr 3 w Toruniu zostanie przyjętych 32 kandydatów z największą liczbą punktów.

 


 

 

Organizacja rekrutacji do klas pierwszych 

Technikum Nr 3 i Szkoły Branżowej I stopnia Nr 3 w Toruniu w roku szkolnym 2019/2020 

dla absolwentów gimnazjów  

 

 1. Terminy rekrutacji:  
 • od 13 maja 2019 r. do 17 czerwca 2019 r. do godziny 15.00 - składanie wniosków o przyjęcie do szkoły, 

System Naboru Elektronicznego - Szkoły Ponadgimnazjalne

 • od 21 czerwca 2019 r. do 25 czerwca 2019 r. do godziny 15.00 - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,  
 • 11 lipca 2019 r. do godziny 12.00 - podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,  
 • od 11 lipca 2019 r. do 15 lipca 2019 r. do godziny 15.00 - potwierdzenie woli podjęcia nauki przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia do szkół w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,   
 • 16 lipca 2019 r. - godzina 12.00 - podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół.

 

 1. Kryteria punktowe:

 

W procesie rekrutacji kandydat może otrzymać maksymalnie 200 punktów.  Składają się na to: 

 • wyniki egzaminu gimnazjalnego –maks. 100 punktów wg przelicznika 1%=0,2 pkt:

- z języka polskiego,
- z historii i wiedzy o społeczeństwie,
- z matematyki,
- z przedmiotów przyrodniczych,
- z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. 

 • oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i matematyki oraz dwóch wskazanych przez szkołę przedmiotów do danego oddziału - punktacja wg poniższej tabeli: 

Zasady przeliczania ocen ze świadectwa na punkty:

celujący:

bardzo dobry:

dobry:

dostateczny:

dopuszczający:

18

17

14

8

2

 

Zajęcia edukacyjne przeliczane na punkty w poszczególnych oddziałach Technikum Nr 3:

 

Klasa I Hg
technik hotelarstwa

Klasa I Tg
technik organizacji turystyki

Klasa I Ag
technik żywienia i usług gastronomicznych

Klasa I Bg
technik żywienia i usług gastronomicznych

język polski,
matematyka,
język angielski,                 

geografia

język polski,
matematyka,
język angielski,       

geografia

język polski,
matematyka,
język angielski,         

chemia

język polski,
matematyka,
język angielski,       

biologia

 

Zajęcia edukacyjne przeliczane na punkty w poszczególnych oddziałach Szkoły Branżowej I stopnia Nr 3:

 

Klasa I CKg  - cukiernik / kucharz

język polski,
matematyka,
język angielski,

biologia

 

 • świadectwo z wyróżnieniem - 7 pkt.
 • osiągnięcia w konkursach, turniejach i zawodach - do 18 pkt.
 • wolontariat (min. 10 miesięcy) - 3 pkt.
 1. Do poszczególnych oddziałów Technikum Nr 3 w Toruniu oraz Szkoły Branżowej I stopnia Nr 3 w Toruniu zostanie przyjętych 32 kandydatów z największą liczbą punktów.

 

WAŻNE:

 Kandydat wybiera maksymalnie 3 szkoły.

W ramach wybranych szkół należy wybrać dowolną liczbę klas (bardzo ważna kolejność - od najważniejszej).

Wydruk wniosku składamy w szkole pierwszego wyboru. 

UWAGA! Na pierwszym miejscu uczeń wybiera klasę, do której chce się dostać. W danej szkole uczeń może wybrać kilka klas i zawodów.

Więcej informacji o ofercie szkoły

 


 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O ZASADACH I TERMINACH PRZEPROWADZANIA REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2019/2020

PODSTAWA PRAWNA

 • Podstawę prawną regulaminu stanowią:

   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018– 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum,

   Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, (Dz. U. Nr 97, poz. 624 z późniejszymi zmianami.

  Zarządzenie Nr 9/2019 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych w województwie kujawsko-pomorskim.

   


 

WAŻNE!

 • Kandydat do średniej szkoły zawodowej musi posiadać orzeczenie lekarskie o zdolności do podjęcia nauki w tej szkole, ale dostarcza je do szkoły dopiero po zakwalifikowaniu się.

 • Badania lekarskie kwalifikacyjne kandydatów do szkoły przeprowadza m.in. Poradnia dla Młodocianych w Przychodni Medycyny Pracy nr 3 (ul. Szosa Bydgoska 40/62).

 • Rejestracja na badania czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-13:30. Obowiązuje rejestracja: telefoniczna – tel. (56) 654 25 39, osobista lub przez osoby trzecie.

 • Na badania do Poradni dla Młodocianych uczeń szkoły ponadgimnazjalnej zgłasza się z rodzicem, skierowanie wystawionym przez szkołę średnią oraz aktualnym orzeczeniem od lekarza leczącego o stanie zdrowia w przypadku stwierdzonych chorób.

   

  Wymagane dokumenty do Technikum Nr 3 i do Szkoły Branżowej I stopnia Nr 3

  Wzory zaświadczeń  do pobrania