EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE

W ZAWODZIE OD 2014 ROKU

 

 Egzamin składa się z części pisemnej i części praktycznej.

 

Część pisemna jest przeprowadzana w formie testu pisemnego

 z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego

albo

z wykorzystaniem wydrukowanych arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi.

Część praktyczna jest przeprowadzana w formie testu praktycznego.

 

DEKLARACJA PRZYSTAPIENIA DO EGZAMINU

 

Uczeń, zamierzający przystąpić do egzaminu zawodowego, składa pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu zawodowego. Deklarację należy złożyć nie później niż na 4 miesiące przed ogłoszoną przez dyrektora OKE datą rozpoczęcia egzaminu zawodowego. Uczeń składa deklarację dyrektorowi szkoły.

 Jeśli osoba składająca deklarację przystąpienia do egzaminu zawodowego posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, lub zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, które mogą być podstawą przystąpienia do egzaminu w warunkach dostosowanych do indywidualnych potrzeb zdającego, to osoba ta dołącza tę opinię, orzeczenie lub zaświadczenie do składanej deklaracji. 

 

         DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORMY EGZAMINU ZAWODOWEGO DLA OSÓB    ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

 

Na podstawie posiadanego orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania / orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego / opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się / zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia / pozytywnej opinii rady pedagogicznej, zdający ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może przystąpić do egzaminu zawodowego w warunkach i formie dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych / możliwości psychofizycznych oraz stanu zdrowia.

Uczniowie niepełnosprawni przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności, a uczniowie lub absolwenci niedostosowani społecznie lub zagrożeni niedostosowaniem społecznym – w warunkach dostosowanych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

ZWOLNIENIE LAUREATÓW I FINALISTÓW TURNIEJÓW LUB OLIMPIAD TEMATYCZNYCH Z CZĘŚCI PISEMNEJ EGZAMINU

 

Laureaci i finaliści turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybranym obszarem kształcenia zawodowego są zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego.

Zwolnienie laureata lub finalisty turnieju lub olimpiady tematycznej z części pisemnej egzaminu zawodowego jest równoznaczne z uzyskaniem z tej części egzaminu zawodowego wyniku 100% punktów możliwych do uzyskania.

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 31 marca 2015 r. w sprawie wykazu turniejów i olimpiad zwalniających z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2016 r. Aktualizacja 13 maja 2015 r. Pobierz załacznik

WARUNKI ZDANIA EGZAMINU

 

 Uczeń, zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, jeżeli uzyskał:

z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania

oraz

z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

 

Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza komisja okręgowa. Wynik ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.