KA1 - Mobilność edukacyjna

Mobilność młodzieży i osób pracujących z młodzieżą

"My Little Country"
19.10-29.10.2014 Nove Mesto nad Vahom/Slovakia

The "My Little Country" brings together partners from Slovakia, Poland and Turkey, who are interested in developing regional tourism and services in which they would like to apply in the future. The aim of our project is to try to develop their own creativity and entrepreneurship. We want to see the world and the country from different point of view and look for potential how to change and improve it to make it attractive and in this way foster regional tourism.
8 young people from Poland, Slovakia and Turkey are involved in the project. They will work in international groups in order to create culturally and socially diverse and challenging environments. Group work will lead young people to develop many social skills and abilities. Each working group should create a business plan for tourism to help increase employment in the region. The results of the activities will be a business plan presentation in program Prezi and a Facebook page, where they will place photos and videos documenting the progress of the project activities during the project and the resulting presentation. Through the social network many interested young people will share the joy and excitement of the work on the project, which we believe will manage to achieve, but also share new experience, opinions and attitudes. Young people will  acquire knowledge, skills and practical experience in international cooperation to expand their personal and professional competencies for their future life but also for their future profession and allow them to adapt more easily to the labor market at home and abroad. Ideally, the most important contribution may be to increase their employability within the region. The project will result in  video document. Healthy lifestyle and environment are included in the project as an integral part of the development of regional tourism.
The project will create new partnerships, not only at school, from which young people come from but also, we believe, at the level of personal relationships and friendships. Personal relationships among participants built during  activities of the project may be beneficial even in the professional career of participants in tourism and thus become the basis for the common international business projects. Erasmus+ projects and opportunities that the European Union provides will be known not only to family members of participants, their relatives, classmates, but thanks to social networking to wider audience. Certainly the most striking benefit of the project will be developing of many competencies and skills that participants will demonstrate by preparing the  business plans and media presentations. We believe that increasing the personal qualities of all participants will enhance the development of regions of their origin.

 


 


 

 

 

 

MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ: „JAKA BĘDZIE SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI?”

W związku z realizacją projektu 2014-1-PL01-KA101-001662, "Jaka będzie szkoła przyszłości?" ze środków programu Erasmus+, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich został wybrany do realizacji badania wpływu projektów mobilności kadry w sektorze edukacji szkolnej. Badanie było realizowane wspólnie przez Narodowe Agencje Programu Erasmus+ z Polski, Litwy, Finlandii, Estonii oraz Niemiec.

Główna część badania była realizowana za pomocą anonimowej ankiety on-line.

Badaniem zostały objęte następujące grupy docelowe:

 • kadra zarządzająca,
 • uczestnicy wszystkich zrealizowanych wyjazdów,
 • inni pracownicy dydaktyczni
 • wybrani uczniowie w wieku powyżej 15 lat oraz ich rodzice (opiekunowie)

Dzięki wsparciu ZSG-H możliwa była ocena jakości i trwałości rezultatów projektów, a uzyskane wyniki przyczynią się również do większego dostosowania wsparcia oferowanego przez Narodową Agencję do potrzeb zarówno beneficjentów, jak i uczestników projektów.

Ponadto szkoła została wybrana do realizacji wywiadu grupowego z przedstawicielami szkół. Badanie zostało zrealizowane 12 maja 2016 r. w Toruniu. Do wywiadu zostali zaproszeni dyrektorzy wybranych instytucji, które brały udział w projekcie. Rozmowa dotyczyła przede wszystkich różnego rodzaju aspektów związanych z wyjazdami edukacyjnymi nauczycieli za granicę oraz potencjalnych korzyści wynikających z realizacji takich projektów. Wywiady stanowiły kontynuację badania ankietowego, w którym szkoła brała udział

 

W wyniku oceny wniosków złożonych w ramach akcji Mobilność kadry edukacji szkolnej w sektorze Edukacja szkolna w roku 2014 r.wniosek nr:  2014–1–PL01–KA101–001662 pt.: „Jaka będzie szkoła przyszłości?” złożony przez Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu został zatwierdzony do realizacji przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu Erasmus+

W projekcie weźmie udział sześciu uczestników –  nauczycieli Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu. Projekt rozpocznie się 30.09.2014 r. i zakończy się 29.09.2015 r., a jego główne działanie będzie realizowane w terminie 05–09.07.2015 r. w Instytucie EduKarjala (Joensuu/Finlandia).

Projekt ma na celu:

 • zwiększenie udziału nauczycieli w zewnętrznych formach edukacyjnych;
 • propagowanie nauki języków i różnorodności językowej poprzez ćwiczenie umiejętności językowych uczestników w rzeczywistej sytuacji;
 • wspieranie dialogu międzykulturowego, rozwój poczucia tolerancji i zrozumienia dla różnorodności;
 • podniesienie kompetencji i umiejętności komunikacji, współpracy, osiągania kompromisów uczestników jako obywateli Wspólnoty Europejskiej poprzez inicjowanie i podejmowanie współpracy z inną narodowością;
 • dostosowanie programów nauczania do potrzeb zróżnicowanego społeczeństwa europejskiego oraz unowocześnienie dotychczasowych metod nauczania;
 • poprawę jakości pracy placówki poprzez stworzenie przestrzeni przyjaznej uczniom, pracownikom ZSG-H w Toruniu oraz osobom wspierającym szkołę, co może wpłynąć na zmniejszenie odsetka osób przedwcześnie kończących naukę

Druki do pobrania:

  1. Regulamin rekrutacji. Patrz załącznik
  2. Wniosek o zakwalifikowanie do udziału w projekcie. Pobierz wniosek
  3. Tabela samooceny. Patrz tabela

 

Przygotowanie kulturowe do projektu:

Przygotowanie pedagogiczne:

 

The project: "What will be the school of the future like?" starts on the 30th September 2014 until the 29th October 2015. There will be six teachers of the Technical School of Hotel Management and Catering Industry attending. These are the people responsible for the development and promotion of the school. Additionally, in accordance with the Development Plan of the School, they use the knowledge of foreign languages and modern information and communication technologies  (ICT) to apply for EU funds, conduct additional classes, start international cooperation, promotion of the school in the country and abroad, and to pursue extracurricular activities for students.
The school is the largest of its kind in the region, it employs 90 teachers and 1000 students study there. The priority of the Technical School of Hotel Management and Catering Industry is the development aspirations of the youth, providing knowledge and skills, and prepare to find their place in the modern world. The project is realized as part of  "Staff mobility" in the area of school education it results from the SWOT analysis and the European School Development Plan. Main objects of the project are:

- To increase the participation of teachers in the external forms of education;
- Promoting language learning and linguistic diversity through practicing language skills of participants in a real situation;
- Promoting intercultural dialogue, developing a sense of tolerance and understanding of diversity ;
- Improving the competence and skills of communication, cooperation, reaching compromises by participants as citizens of the European community and initiating and cooperation of another nationality;
- Adaptation of curricula to the needs of diverse European society and the modernization of existing teaching methods;
- Improving the quality of work facilities at school by creating a friendly space to students, employees of ZSG-H in Torun and the people supporting the school , which may contribute to reducing the share of early school leavers .

The main activity of the project will be implemented on the 5th September until 9th September 2015. Institute EduKarjala (Joensuu / Finland). There will be a workshop about European curricula and preparing  modern curricula. The participants of the training will compare the education systems in Europe. They will also discuss the issue of students and staff friendly architecture. During the course, participants will also discussion the role of technological tools in the school of the future and new teaching and learning environments. They learn tools that help to implement the process of innovation at school and are equally useful for everyday teaching practices. Participants will discuss the experience and methods, which are used in Finland, especially, in terms of absence of students at school. There is also a meeting scheduled with a local architect specializing in designing schools. Evaluation talk about whether the school is just a place of education, or something more? What kind of furniture inside does the modern school need? What is the role of the environment in which the school is located? What the students want to do during breaks ?
As a result of all the activities taking into account the phase before the mobility before, during and after mobility, participants in ZSG -H in Torun make evaluation Attendance Improvement Programme.  When evaluating they will use the experience and knowledge acquired during the training . The forms of the upgrading the school architecture will be discussed and applied to change learning process in regard to curricula, innovative teaching methods. They will also discuss modern teaching aids, the role of teaching staff and school management . It will be very important to secure partners for future international projects Erasmus + or eTwinning.
 The school will add the experience gained and acquired competences of participating in a project to develop a strategic plan for the institution in the future.  They will have long-term impact on the modernization of the facilities and improve the quality of its work: building a European society (modification of curricula with European content, international cooperation), reducing the share of early school leavers (modification Attendance Improvement Programme in ZSG -H, create a welcoming space, the use of innovative teaching methods and modern tools), to take international cooperation, the popularization of foreign language learning.
This effect will be applied not only to education staff, but also students, support staff and administration, and the local environment .


 

This programme aimed to equip participants with important experiential learning, essential for helping them educate their groups/pupils/teams in starting their own small business with as little capital as possible and in some cases without any capital at all. The objective was to create opportunities for those less fortunate to be able to make an income of some sort based on their situation. The idea was to give as many solutions as possible for the problems they face and offering the disadvantageous people a choice of which avenue to follow and also the potential to grow a business. Trainers, youth workers and social workers will be able to pass this knowledge on to the groups in their society and help them build from there onwards. These people can also assist the community to form a network of supply and demand within their community. We also aim to look at international markets and how to target them in the most cost effective method.
The project was initiated by young people of two countries, the spanish group which will also be hosting partner of thos exchange and a group from Poland. The the project's theme stems from the stage of life, on which the participants are and is associated with the situation of young people in the labor market, both national and european level as well as the need for personal development that will increase their job future prospects.
Activities will be related to the presentation and exchanging ideas about the education system in both countries, situation on the labor market in general and the situation of young people in this market. It will also gives opportunity to talk to the opportunities offered by membership of the European Union in terms of mobility. During the project participants will also discuss the programs, activities and initiatives implemented by EU funds primarily from the Longlife Learning Programe, allowing for professional development and personal young people.
The hosting partner are young people  focused around the activities of PLAN COMUNITARIO ONDA COLOR. The hosting organization PLAN COMUNITARIO ONDA COLOR is part of the big project around associacion PLAN COMUNITARIO PALMA PALMILLA PROYECTO HOGAR which activity is related to social issues, including the social engagement of young people in deferent aspects. Sending partner is a group of young people participating in special classes focused in media education in ZSG-H in Torun.
The project will involve 10 young people from Spain, which between 22 and 29 April 2014 will host 10 young people from Poland to implement planned action and achieve the planned objectives.
Through several activities (geocasching, visits in local organizations, presentation of Project results among local community by the readio program and meeting) project will also affect in a positive way the local community.
The main golas of the project are:
- creating an entrepreneurial mindset and attitude  among young people
- making participant aware of importance of proactive atittude in searching opportunities to develope professional career,
- strengthening self-esteem through a wide range of actions and activities in international groups
- increasing confidence in communicating in a foreign language
- making participants aware about possibility of an open european labor market
- discover strengths and weaknesses of the participants through participation in competence test, which will let to discover their abilities and direct them in to the right direction after the workshop
- reinforce of understanding among young people similarities and differences of the situation of young people at risk of unemployment in Poland and Spain;
- getting familiar with the cultures of the two countries and to verify existing stereotypes about both nationalities

 The main objectives and priorities of the project will be implemented using a variety of methods and techniques of non-formal education. Youth will have the opportunity to present the education and the labor market situation in the two countries with the use of multimedia tools such as dynamic presentations prezi. Exchange also provides possiblity to create resumes, determining their weak
and weaknesses and the advantages and disadvantages through competency test.

 As a result, this will allow participants get familar with rules of creating applications documents, will also help to prepare to the future interviews and self - presentation, both in the individual meetings and during public appearances (each day will be completed with evaluation, in which each person will have a chance to present their thoughts and results of the day). It will also increase the confidence of participants through the discovery of potential and possibilities all of them have.

 The exchange also provides possiblity of organizing and implementing the international business activity and in this way young people will have the opportunity to exchange ideas and opinions related to the seting up small enterprises, includin marketing plan, searching and establishig target group, preparing promotion tool as radio anouncement, posters etc. It will stimulate entreprenership attitude and will show that their life also depends on activities undertaken by them and ideas they will impement in their life. This part of exchange will be proceed in mixed small international group of 4 or 5 person. The goal is to prepare Project of international small enterprises (abbreviated business plan) implementation of marketing and promotion as well as the presentation of results on the last day of the exchange. In the implementation of this part of the workshop, each group will be created as a result a short advertising spot scenario using the free sound editing program AUDACITY, which will then be recorded in a professional studio, radio broadcasting ONDA COLOR.
Variety of activities and implementing various atractive elements such as commercial of advertisement in a real radio will increase attractiveness and by this involvement of participants. As a result, will also increase effectiveness, efficiency and durability of the impact of the exchange.
Lots of activities were planned in order to enable the full integration of the participants, including a team game: Geocaching – game which goal is treasure hunt using a GPS receiver (to play it Just mobile with Internet Access is required). There i salso planned a cultural evening, where each group will have the opportunity to present their country using various of deferent  tools, such as karaoke, presentations, costumes, food and other aspects of culture so that it will increase the knowledge of the two countries among the participants.

 One of the component of the project will also be a trip to a local organization ARRABEL and presentation about its activities related to employment and social activization.


 

STAŻ MŁODZIEŻY ZE SŁOWENII W ZSG-H

8-osobowa grupa młodzieży słoweńskiej z zaprzyjaźnionej Szkoły Grm Novo mesto Center Biotehnike In Turizma przebywała w naszej szkole w dniach 22.03.- 04.04.2014 w ramach projektu unijnego Leonardo da Vinci. Uczniowie słoweńscy w składzie:  3 kucharzy, 2 kelnerów i 3 „turystów” odbywali staż zawodowy w renomowanych toruńskich hotelach oraz biurach podróży.

Uczniowie z Novego mesta wymieniali swoje doświadczenia edukacyjne oraz podnosili swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc również w zajęciach technologii gastronomicznej i obsługi konsumenta prowadzonych przez nauczycieli naszej szkoły. Czas wolny spędzali poznając nasz piękny kraj oraz nasze  miasto. Cały pobyt obfitował w różnego rodzaju atrakcje. Uczniowie naszej szkoły oprowadzili swoich słoweńskich kolegów po Toruniu, prezentując w języku angielskim najpiękniejsze zabytki miasta. Poza tym Słoweńcy odwiedzili Muzeum Piernika, Młyn Wiedzy, Planetarium, osadę na Barbarce. Stażyści w towarzystwie kolegów z naszej szkoły odbyli  również wycieczki do Trójmiasta, Warszawy  i do „Hotelu pod Tężniami” w Ciechocinku.W ramach integracji polska i słoweńska młodzież wzięła udział w quizie angielsko-niemieckim dotyczącym potraw kulinarnych. Wszyscy doskonale się bawili walcząc w drużynach polsko-słoweńskich o zwycięstwo. Punktem kulminacyjnym zajęć integracyjnych było stworzenie przez drużyny sloganu promującego Polskę i Słowenię jako miasta partnerskie. Zdaniem  specjalnie powołanej komisji najlepszy z nich stworzyły Gosia, Lusinda, Leja i Ewa:

 „SLOVENIA    POLAND

LOVE LANDS 

WHERE THE GOOD THINGS COME FROM“


STAŻ W SŁOWENII W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 

 

 

20-osobowa grupa uczniów naszej szkoły wróciła z dwutygodniowego pobytu w Novo mesto w Słowenii, gdzie przebywała w dniach od 09.03.2014 do 21.03.2014. Młodzież reprezentująca wszystkie zawody nauczane w ZSG-H odbywała praktyki zawodowe w szkole o podobnym profilu Grm Novo mesto Center Biotehnike in Turizma. Kucharze i kelnerzy poznawali sposoby przygotowania i podawania tradycyjnych potraw słoweńskich w restauracji "House of culinaric", będącej własnością szkoły . Na zakończenie stażu nakręcili oni kilka filmików pokazujących proces przygotowania dań słoweńskich. Natomiast uczniowie klas hotelarskich i turystycznych odbyli staż w dwóch renomowanych hotelach: Smarjeske Toplice i Spa Dolenjske. Zapoznali się oni z zasadami funkcjonowania hotelu i zgromadzili informacje potrzebne do stworzenia folderu z bazą hotelową i atrakcjami turystycznymi Słowenii.

Po pracy był czas na przyjemności, zwiedzanie gospodarstw agroturystycznych produkujących sery i wina oraz wycieczki do najatrakcyjniejszych miejsc w kraju w towarzystwie nowo poznanych słoweńskich rówieśników. Młodzież z naszej szkoły zwiedziła m.in. malownicze jezioro Bled, stolicę Lubljane, największą w Słowenii jaskinię Postojna, urokliwy zamek Otocec. Przyjaźnie zawarte w Słowenii , kontynuowane na facebooku, są niezaprzeczalną wartością tego projektu. Punktem kulminacyjnym pobytu był udział naszej młodzieży w eliminacjach skoków narciarskich w Planicy z udziałem naszych skoczków, a wspólne zdjęcie z naszym mistrzem olimpijskim Kamilem Stochem...okazało się bezcenne i warte długiego oczekiwania. Ostatnią atrakcją, już w drodze powrotnej, była wycieczka do Wiednia.

The project "We create our future" involved two partners : the Technical School of Hotel Managment and Catering Industry in Toruń (Poland) as a sending partner and Grm Novo mesto- the Centre of Biotechnology and Tourism in Slovenia as a receiving partner. The group of 20 students represented all the professions taught in our school took part in training in Slovenia from 9th to 23rd March 2014.

This project had been written to meet the needs and expectations of the students of hotel, catering and tourism classes. The students from our school do not have many opportunities to gain professional experience and competence and get acquainted with cultures and working methods in other countries.

The main goal of the project was to guarantee the participants the equality of chances by improving students' professional and personal competence along with their command of English, which would help manage their careers more efficiently. Better professional competence was achieved through learning new methods of preparing traditional Slovenian dishes, served in a modern, trendy style , and through familiarization with functioning of hotels and rapidly developing tourism farms and travel agencies in an attractive tourist region of Novo mesto in Slovenia.

Work was not the only reason for students' stay in Slovenia. They had an opportunity to see the most attractive places of this beautiful country with their Slovenian peers as tour guides. They made friends with Slovenian youth, who appeared open and friendly.

There were be many benefits of this project. Receiving Europasses, European documents confirming professional qualifications, will increase students' chances on the labour market. Being abroad, students used English both during their training and during meetings with Slovenian youth, thanks to which they improved their knowledge of this language, especially speaking skills . In the future the good command of English along with tolerant attitude towards other cultures will enhance the mobility of the project participants . The fact that they did well in a new environment contributed to the raise of their self-esteem and confidence. There were also the material results of this project: a multimedia presentation created by students during their stay in Slovenia, the film presenting a traditional Slovenian dish with a commentary in English and a brochure with tourist attractions and hotel offers of the region.


 

 

 

 

WIZYTA PRZYGOTOWAWCZA PROGRAMU MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU

15-17 lutego 2014 r. w Maladze odbyła się wizyta przygotowawcza projektu pt.: Podcast yourself – entrepreneurship without borders Programu Młodzież w Działaniu.

Projekt ten powstał z inicjatywy młodzieży z dwóch krajów – Hiszpanii i Polski.  Partnerem goszczącym jest młodzież skupiona wokół aktywności RADIO COMUNITARIO ONDLA COLOR, będącego częścią programu PLAN COMUNITARIO PROYECTO HOGAR, którego działalność związana jest z tematyką społeczną, między innymi aktywizacją zawodową społeczności lokalnej oraz zaangażowaniem społecznym młodzieży.

Tematyka projektu, który będzie realizowany 22-29.04.2014 r. w Hiszpanii w  związana jest z sytuacją młodych ludzi na rynku pracy, zarówno krajowym, jak i europejskim. Jednocześnie projekt wynika z potrzeby rozwoju osobistego młodzieży, która pragnie zwiększyć swoje szanse na rynku pracy.

Główne cele i priorytety projektu będą realizowane za pomocą różnorodnych metod i technik edukacji nieformalnej. Młodzież będzie miała możliwość zaprezentowania systemów edukacji oraz sytuacji na rynku pracy w obu krajach. Zaplanowano warsztaty z tworzenia CV, przygotowania do przyszłych rozmów kwalifikacyjnych oraz prezentowania swoich kompetencji. Zwiększy to pewność siebie uczestników poprzez odkrycie potencjału i możliwości drzemiących w każdym z nich.

Odbędą się również warsztaty tworzenia brief'u (skróconego biznesplanu). Zadaniem  uczestników projektu będzie napisanie projektu wspólnego przedsiębiorstwa. Dodatkowo młodzież pozna niektóre strategie i działania marketingowe oraz promocyjne. Co więcej, w czasie tych warsztatów każda z grup utworzy krótki spot reklamowy, który będzie nagrany w studiu radiowym rozgłośni ONDA COLOR.


 

 

WOLONTARIUSZE PROGRAMU AIESEC W ZSG-H

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w ramach projektu AIESEC „Enter Your Future" od 20 do 24 stycznia 2014r. gościł troje studentów z Chin, Indonezji i Tadżykistanu. W trakcie tygodniowego pobytu w naszej szkole prowadzili oni zajęcia z uczniami, przybliżając im wiedzę o swoich krajach oraz kulturze, historii, geografii i tradycjach kulinarnych.

Młodzież ucząca się w ZSG-H miała możliwość spotkania się z gośćmi w pracowniach gastronomicznych, gdzie zaproszeni goście przeprowadzili warsztaty gastronomiczne z przygotowywania wybranych tradycyjnych potraw swego kraju. W ramach rewanżu nasi uczniowie pod czujnym okiem dyrektora Romana Wojdy oraz p. Magdaleny Paczkowskiej nauczyli naszych gości przygotowywać pierogi nadziewane pieczarkami z kapustą.

W czasie zajęć wolontariusze uczyli naszych uczniów podstawowych zwrotów grzecznościowych w swoich ojczystych językach. Spotkania z woluntariuszami zrzeszonymi w AIESEC były również okazją do konwersacji w języku angielskim. Trzecia edycja tych spotkań w naszej szkole poszerzyła wiedzę uczniów na temat poszczególnych krajów, uczyła tolerancji i akceptacji innych grup narodowych i wyznaniowych.