W wyniku oceny wniosków złożonych w ramach Akcji 1 - "Mobilność edukacyjna" Programu Erasmus+ Młodzież w roku 2014, projekt Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich pt.: "Smaki dzieciństwa" został zatwierdzony do realizacji

PROFIL UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Uczestnikami projektu pt.: "Smaki dzieciństwa" jest młodzież uczęszczająca na zajęcia kół zainteresowań w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu, młodzież zaangażowana w działalność Samorządu Szkolnego oraz redakcji gazetki szkolnej Gimnazjum im. Anny Krepsztul w Butrymańcach na Litwie oraz uczniowie klas o profilu turystycznym w Strednej Odbornej Skole w Nowym Mieście nad Wagiem w Słowacji.

TEMAT I CELE PROJEKTU

Tematem projektu jest niematerialne kulturowe dziedzictwo: zwyczaje, przekaz ustny, wiedza i umiejętności oraz związane z nimi przedmioty i przestrzeń kulturowa, które są uznane przez wspólnotę, grupę lub jednostki.
Główne cele projektu „Smaki dzieciństwa” to: kształtowanie poczucia tożsamości – własnego „ja” poprzez poznawanie dziedzictwa kulturowego oraz zbudowanie mostu pokoleniowego osób z różnych środowisk: młodzieży uczestniczącej w projekcie oraz seniorów ze Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Toruniu. Inne cele to rozwijanie przedsiębiorczości i kreatywności uczestników projektu poprzez promowanie alternatywnych form twórczości artystycznej np. audycji radiowej, fotografii, sztuki kulinarnej.

OPIS DZIAŁAŃ I ZAKŁADANE REZULTATY

W czasie projektu zaplanowano warsztaty art-edukacyjne, w czasie których zewnętrzny cel edukacyjny zostanie zastąpiony celem wewnętrznym: rozwojem osobowości, wrażliwości, empatii i tolerancji. Te warsztaty mają być wstępem do realizacji międzypokoleniowej i międzyetnicznej sesji zdjęciowej. Kolejnym etapem będzie nauczenie się podstawowych technik fotografowania - korekty zdjęć i przygotowania do publikacji podczas warsztatów fotografii cyfrowej w CSW "Znaki czasu" w Toruniu. Następnie odbędzie się sesja zdjęciowa w przestrzeni Starówki Torunia - miejsca wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO. Z wykonanych w czasie sesji zdjęć powstanie wystawa prezentowana w Bibliotece Pedagogicznej w Toruniu.
Ponadto odbędą się warsztaty storytellingu, w efekcie których powstaną intertekstualne historie inspirowane baśniami krajów partnerskich. Ostatnim etapem będzie nagranie słuchowiska.
Kolejną aktywnością będą warsztaty kulinarne. Będą to zajęcia praktyczne, w czasie których młodzież wraz z zaproszonymi seniorami „Wspólnoty Polskiej” będą przyrządzali specjały kuchni zaproszonych do współpracy krajów partnerskich. Każda grupa opracuje propozycję potrawy, skład surowcowy oraz technikę wykonania. Następnie odbędzie się wspólne gotowanie. W efekcie powstanie kolekcja zdjęć, które wykorzystane zostaną w książce kucharskiej online. Znajdą się tam także przygotowane przepisy oraz wspomnienia "smaków dzieciństwa" seniorów.

The participants of the project "Flavours of the Childhood" are youth from organizations of the partner countries: attending theatre and media education extracurricular classes in ZSG-H in Torun, youth involved in the activities of the Student Council and editing a school newspaper in Gymnasium of Anna Krepsztul in Butrymańce in Lithuania, youth attending classes of tourist profile at SoŠ in Nove Mesto in Slovakia. The theme of the project is the intangible cultural heritage: customs, verbal (spoken) transmission and related items and cultural space, which are accepted by the community, group or individuals.

The main objective of the project "Flavours of the childhood" is to forge a sense of identity - their "self" by exploring the cultural heritage and by building a generational bridge between people from different communities: the youth participating in the project and seniors from the "Poland Community " Association in Torun. Other goals include the development of entrepreneurship and creativity of the project participants through the promotion of alternative forms of art such as radio, photography, culinary arts. Organisations involved in the project have a common mission of strengthening young people sense of belonging to the European Union based on common values and elements of European history and cultural heritage, and the recognition of national and regional diversity, strengthening intercultural dialogue. During the project the art-educational workshops are planned, where an external educational objective will be replaced with an internal goal: development of personality, sensitivity, empathy and tolerance. These workshops are a prelude to the implementation of  intergenerational and an inter-ethnic photo session. The next step will be to learn the basic photography techniques - photo correction and preparation for publication during a  workshop called "Signs of the Times" at the Museum of Modern Art in Torun. This will be followed by a photo session in the old town of Toruń – the city enlisted on the UNESCO World Cultural and Natural Heritage. The pictures taken during the session will be presented in Pedagogical Library in Toruń. In addition, there will be workshops of storytelling, which will result in creating intertextual stories inspired by the tales of the participating countries. Recording podcasts will close this stage .

Cooking workshops will be a practical part, during which young people along with senior guests fromthe "Poland Community” will prepare specialities of the partner countries. Each group will develop a proposal of a dish, ingredients and a cooking technique. It will be followed by cooking selected dishes together. The senior citizens will serve as mentors during these workshops. As a result a collection of pictures will be prepared which will be used to create an online cookbook. It will also present prepared recipes and senior citizens’ memories of “Flavours of the childhood". All mentioned institutions wish to realize this particular project together. This will lead to an increase of the prestige of the abovementioned institutions and their promotion in the environment, beginning from the local and ending with the European one. This type of partnership will have a long-lasting character and contribute to the development of human capital – it will create opportunities to take part in the international exchange workshops, practical classes, etc. At the same time it should help to establish common values, standards, common working methods, based on cooperation and ties between the participants. The project will have an influence on raising  national and cultural awareness of its participants. It is also expected to activate the local community for intercultural and intergenerational dialogue and to increase the awareness of the society. The youth participating in the project is at a specific stage of development, which might be described by the following catchphrases: development of the personality, job preferences, maturation process. Therefore, we assume that, the project will impact participants of the project in the abovementioned areas and it will be positive, long-term and multifaceted.