W wyniku oceny wniosków złożonych w ramach akcji 1 – Mobilność kadry edukacji szkolnej w sektorze Edukacja szkolna w roku 2015 r. wniosek pt.: Let the play begin. Designing gamificationzostał zatwierdzony do realizacji przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu Erasmus+

Temat projektu

Tematem projektu jest grywalizacja. Jest to dziedzina, która wykorzystuje mechanikę gier do zmiany aktywności postrzeganych są jako nieatrakcyjne w  – angażujące uczestnika. Planowana jest zmiana sposobu uczenia poprzez wykorzystanie mechanizmów motywacyjnych spotykanych w grach, angażujących uczniów w proces kształcenia i rozwijania swoich kompetencji oraz postaw przedsiębiorczych. Wybrano metodę gamifikacji, ponieważ może doprowadzić do zmiany w rozumieniu procesu uczenia się i organizowania środowiska edukacji dla młodzieży.

 Cele projektu:

 • wdrożenie nowych form nauczania i oceniania typu Game-based learning, Project-based learning, Outdoor education,eLearning, blended learning, digital literacy, cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne;
 • ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia;
 • zwiększenie udziału nauczycieli w zewnętrznych formach edukacyjnych, głównie poprzez programy mobilności kadry edukacji szkolnej;
 • rozwój kompetencji uczestników projektu z zakresu efektywnego komunikowania się w języku angielskim;
 • podniesienie kompetencji miękkich, takich jaki umiejętność komunikacji, współpracy, osiągania kompromisów uczestników jako obywateli wspólnoty europejskiej poprzez inicjowanie i podejmowanie współpracy z inną narodowością;

 Główne działania

W czasie projektu 9 nauczycieli ZSG-H weźmie udział w następujących mobilnościach:

 • “Discover the city” Toskania/Włochy
 • “Interactive technologies for the future classroom” Bruksela/Belgia
 • “Digital Extra”  Coventry/Zjednoczone Królestwo
 • “Tap-Swipe-Pinch. Game-Based Learning and Gamification” Barcelona/Hiszpania

 

               

 

W ramach realizacji projektu mobilności kadry edukacji szkolnej pt.: „Let the play begin. Designing gamification” Programu Erasmus+ od 30 sierpnia do 5 września 2015 roku dwie nauczycielki naszej szkoły wzięły udział w kursie pt. "Reading the City" w Toskanii. Panie Agata Rzeszut oraz Małgorzata Sadłowska miały możliwość zdobycia wiedzy i doświadczenia nt. możliwości wykorzystania mobilnych urządzeń cyfrowych w edukacji, wymiany doświadczeń z nauczycielami z innych krajów Europy (Grecji, Szwecji, Chorwacji, Łotwy i Wielkiej Brytanii). Zwiedziły również lokalną szkołę, poznały włoski system edukacji, brały udział w wykładach nt. dziedzictwa kulturowego oraz tożsamości europejskiej, przygotowały projekt „Miasto i tożsamość” we współpracy z nauczycielami z innych krajów europejskich oraz z wykorzystaniem mobilnych urządzeń cyfrowych. 

 

W ramach realizacji projektu pt.: "Let the play begin. Designing Gamification" mobilności kadry edukacji szkolnej Programu Erasmus+, w dniach od 16 do 20 listopada  2015 roku panie Anna Kułaczkowska i Anna Krynicka wzięły udział w kursie "Interactive Technologies for the future classroom" organizowanym przez European Schoolnet Academy oraz Future Classroom Lab w Brukseli. Szkolenie umożliwiło zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie stosowania różnorodnych aplikacji i programów  takich jak i3LEARNHUB, Mentimeter, Kahoot, ToonDoo, Voki, Socrative, Quizlet czy Stop Motion Studio w praktyce edukacyjnej. Podczas kursu nauczyciele z wielu krajów Unii Europejskiej, takich jak Portugalia, Włochy, Cypr czy Węgry, wymieniali się wiedzą i doświadczeniem na temat wykorzystania urządzeń i programów cyfrowych na lekcjach. Uczestnicy szkolenia brali również udział w wycieczkach po starym mieście w Brukseli oraz Parlamentarium – nowoczesnym centrum dla zwiedzających przy Parlamencie Europejskim.

Interactive Technologies for the future classroom

                                          

W ramach realizacji projektu pt „ Let the play begin. Designing gamification” programu Erasmus + w dniach 10.04 – 16.04.2016 panie Alina Grudzińska, Iwona Pawlak i Alina Piekańska wzięły udział w kursie Tap – Swine Pinch. Game – Based Learning and Gamification” w Barcelonie.

Celem kursu było zapoznanie się z nowymi formami nauczania i oceniania opartego na grywalizacji oraz poznanie technik i narzędzi wykorzystywanych w nauczaniu tą metodą.

Miały okazję tworzyć QR kody, multimedialne quizy, wykorzystywać Skype w edukacji oraz poznały podstawy tworzenia edukacyjnych gier.

Interesującym wydarzeniem była wizyta w hiszpańskiej szkole publicznej, w której często wykorzystuje się metodę grywalizacji jako narzędzie motywujące uczniów do nauki.

Uczestnicy szkolenia, m.in. nauczyciele z Holandii, Finlandii, Turcji, Słowenii i Rumunii wymieniali się doświadczeniami, tworzyli scenariusze lekcji z zastosowaniem cyfrowych urządzeń.

Game-Based learning and Gamification

 

Digital Extra

W ramach realizacji projektu mobilności kadry edukacji szkolnej pt.: "Let the play begin. Designing gamification" programu  Erasmus+ panie Hanna Wrycza-Wilińska oraz Anita Streich w dniach 12-18.06.2016 r. wzięły udział w kursie metodycznym "Digital Extra" w Coventry w Wielkiej Brytanii. Jego celem było pozyskanie wiedzy na temat wykorzystania E-learningu, innowacji oraz nowoczesnych technologii w edukacji. Nauczycielki zdobyły doświadczenie nt. możliwości wykorzystania mobilnych urządzeń cyfrowych w edukacji, wykorzystania metod edukacji nieformalnej i pozaformalnej, np. Outdoor learning, wspierających tradycyjne metody stosowane w edukacji szkolnej, poznały pedagogiczne i techniczne koncepcje E-learningu. Miały także okazję zwiedzić Herbert Art Gallery and Museum w Coventry oraz Lunt Roman Fort w Coventry, Library of Birmingham oraz miejscowość, w której urodził się William Shakespeare - Stratford-upon-Avon.

 


 

Jakie są potrzeby uczniów ery Web 2.0?

 

To używanie rozwiniętej technologii informatycznej, posiadanie coraz nowszych modeli laptopów, tabletów oraz smartfonów, które zawierają wiele atrakcyjnych aplikacji. Ponadto, poszukują oni interakcji i zaangażowania, swobody wypowiedzi ale przede wszystkim dużej dawki rywalizacji.

 

Można jednak odwrócić tendencję mówiącą, że najnowsza technologia informacyjna odciąga młodzież od wychowania fizycznego i nie sprzyja wysiłkowi.  Wykorzystać w procesie nauczania multimedialne narzędzia i technologie informatyczne oraz zainteresowania uczniów ery Web 2.0. Z powodzeniem robią nauczyciele Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu.

 

W piątek 20 maja 2016 r. odbyła się lekcja otwarta, prowadzona w ramach realizowanego przez szkołę projektu Erasmus+ „Let the play Begin. Designing Gamification”. Wykorzystano w niej grę terenową, gdzie te technologie mogą służyć rozwijaniu pasji związanych z uczestniczeniem w kulturze fizycznej i dodatkowo wyposażać młodzież w wiedzę z różnych dziedzin życia. Geocaching jest to zabawa w poszukiwanie skarbów za pomocą odbiornika GPS. Ideą przewodnią jest znalezienie ukrytego wcześniej w terenie pojemnika (nazywanego "geocache") i odnotowanie tego faktu na specjalnej stronie internetowej. Geocaching jest zabawą międzynarodową kierowaną do poszukiwaczy przygód w każdym wieku.

 

Lekcję przygotował p. Paweł Lemparty.

 

 

 

Warsztaty Gamifikacja 29.11.2016

29.11.2016 - Warsztaty przedmiotowo-metodyczne pt. Grywalizacja dla nauczycieli polonistów IV etapu edukacyjnego

Warsztaty poprowadziły uczestniczki projektu "Let the play begin. Designing gamification": Hanna Wrycza-Wilińska oraz Anita Streich

The project: "Let the play begin. Designing gamification" is dedicated to the teachers from ZSG-H, who have experience in conducting additional teaching with the use of a foreign language and ICT or extracurricular activities for students. Participants should also have experience in international cooperation, eg. through eTwinning and develop: EU projects, school development plan, the educational program.

The project is intended to :

 • implementation of new, innovative forms of teaching and assessment type of game-based learning, project-based learning, outdoor education, e-learning, blended learning, digital literacy, which are characterized by higher efficiency than traditional forms;
 • reducing and preventing early school leaving and ensuring equal access to quality education, including formal, informal and non-formal learning;
 • increase the participation of teachers in the external forms of education, especially through programs mobility of school education;
 • development of competence in the field of project participants to communicate effectively in English;
 • build the image of the school as an institution effectively undertaking  Union fundraising and international cooperation;
 • improving soft skills, such as  communication , cooperation, reaching a compromise by initiating and cooperation with another nationality;
 • strengthening self-esteem through the implementation of various actions and activities in international groups.

During the project, the participants will take part in the following mobilities:

 • "Discover the city" Tuscany/Italy
 • "Interactive technologies for the future classroom" Brussels/Belgium
 • "Digital Extra" Istambul/Turkey
 • "Tap-Swipe-Pinch. Game-Based Learning AND gamification" Malaga/Spain

Gamification is the theme of this project. This is an area that uses game mechanisms to change   activities, which participants consider unattractive  into more attractive ones. It is planned to change the way of  learning through the use of incentive mechanisms encountered in games that involve students in the learning process and develop their competencies and entrepreneurial attitudes The method of gamification was chosen because it can lead to the change in the way of thinking about the learning process and organizing educational environment for young people.

The school will include  gained experience and acquired competencies of the teachers  participating in the  project to develop a strategic plan for the institution in the future through activities that will have long-term impact on participants in the project, institution, policy makers / authority of the teacher and the local environment. These are:

 • Implementation of new, innovative forms of teaching and assessment, which are characterized by higher efficiency than traditional forms.
 • The popularization of the use of digital technologies and active participation in the digital culture. Raising awareness ZSG-H staff about the benefits of digital technology. Update the knowledge and skills of teachers in the field of ICT.
 • Reducing and preventing early school leaving and ensuring equal access to quality education, including formal, informal and non-formal learning pathways. Increasing students' motivation to participate in classes.
 • Improving knowledge of foreign languages among teachers. Development of participants’  language competence in  effective  communication in English.