W wyniku oceny wniosków złożonych w ramach akcji 1 – Mobilność uczniów i kadry w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w roku 2015 r. wniosek pt.: „Staż zagraniczny szansą na lepszy start zawodowy młodzieżyzostał zatwierdzony do realizacji przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu Erasmus+

Partnerzy projektu

Uczniowie naszej szkoły będą mieli możliwość odbycia dwutygodniowego stażu zawodowego w zakładach gastronomiczno- hotelarskich w Słowenii i Macedonii w ramach programu Erasmus+. Naszymi partnerami, którzy udostępnili nam miejsca praktyk, są szkoły gastronomiczno-hotelarskie  Grm Novo mesto- Center Biotehnike In Turizma w Słowenii i Naum Naumowski Borce, Krushevo w Macedonii.

Uczestnicy

W projekcie weźmie udział 32 uczestników. 16 uczniów z klas drugich i trzecich, kształcących się w zawodach:  technik żywienia i usług gastronomicznych, cukiernik, technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej wyjedzie na staż zawodowy do Słowenii w marcu 2016 roku. Druga grupa, również 16-osobowa, wyjedzie na staż do Macedonii w marcu 2017 roku.

Cele projektu

Celem projektu jest poniesienie kompetencji zawodowych uczestników poprzez:

 • nabycie nowych umiejętności zawodowych takich jak: przygotowanie wybranych dań charakterystycznych dla kuchni słoweńskiej i macedońskiej i dobieranie do nich win, sporządzanie wyrobów cukierniczych słodkich i słonych, obsługa gościa zagranicznego w hotelu w zakresie usług dodatkowych, organizacja imprez turystycznych i obsługa specjalistycznych programów komputerowych;
 • doskonalenie znajomości języka angielskiego;
 • kształtowanie postawy otwartości na inne kultury i umiejętności dzielenia się swoim dziedzictwem kulturowym;
 • kształtowanie umiejętności pracy w zespole międzynarodowym;
 • pobudzenie przedsiębiorczości uczestników;
 • wzmocnienie wiary we własne możliwości

Działania

Podczas pobytu na stażu młodzież nakręci filmy prezentujące proces przygotowania dań i ciast słoweńskich i macedońskich, stworzy prezentacje multimedialne o kompleksach hotelarskich i  atrakcjach turystycznych Słowenii i Macedonii. Materiały te posłużą do upowszechniania rezultatów projektu w szkole, w mieście i regionie.

Aktywność uczestników projektu nie ograniczy się do pracy. Podczas zajęć integracyjnych z młodzieżą słoweńską i macedońską,  wycieczek do najbardziej interesujących miejsc w kraju, wizyt w gospodarstwach agroturystycznych  uczestnicy  zapoznają się z dziedzictwem kulturowym i kulinarnym kraju. Polscy uczniowie będą mieli okazję pochwalić się naszą kulturą i kuchnią podczas uroczystej kolacji, którą przygotują technicy żywienia i cukiernicy na zakończenie pobytu. Przygotują i podadzą dania i ciasta typowe dla kuchni regionalnej Pomorza i Kujaw. Uczniowie klasy hotelarskiej i turystycznej zadbają o oprawę muzyczną wieczoru (polski folklor z Pomorza i Kujaw) oraz przedstawią prezentację o naszym kraju i regionie.

Wymiernym rezultatem projektu będzie podniesienie kwalifikacji uczestników, potwierdzonych dokumentem Europass- Mobilność.

13 czerwca 2017 r. swoje 30-lecie obchodził program "Erasmus".

Erasmus wzbogaca życie Europejczyków już od 30 lat! Wyjazd w ramach Erasmusa to dla wielu doświadczenie, które ich ukształtowało na całe życie. Od początku pierwotnego programu Erasmus w 1987 r. 9 milionów osób skorzystało z możliwości wymiany zagranicznej.

13 czerwca 2017 r. w Strasburgu w Parlamencie Europejskim oficjalne uroczystość 30-lecia programu Erasmus prowadzili przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker i przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani. Na tę okoliczność Komisja uruchomiła zaprojektowaną dla studentów, uczniów szkół zawodowych i uczestników wymian młodzieży nową aplikację mobilną Erasmus +.

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich także włączył się w obchody 30-lecia programu Erasmus. Tego dnia miało miejsce uroczyste rozdanie certyfikatów Europass-Mobilność uczestnikom realizowanego od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2017 r. projektu pt.: „Staż zagraniczny szansą na lepszy start zawodowy młodzieży” realizowanego w ramach akcji 1 – Mobilność uczniów i kadry w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe programu Erasmus+.

29 pracowników oraz ponad 50 osób uczących się w ZSG-H wzięło udział w projektach programu Erasmus+ realizowanych w latach 2014-2017 w naszej szkole.

On 13 June  2017,  the Erasmus programme celebrated its 30th  birthday.

The “Erasmus” programme has been enriching the lives of Europeans for 30 years now! For many people a stay abroad within the Erasmus programme  was an experience that has shaped them for life. Since the beginning of the original Erasmus programme in 1987, 9 million people have benefited from foreign exchange opportunities.

On  13 June 2017, in Strasbourg in the European Parliament, the official celebration of the 30th birthday of the Erasmus program was led by Jean-Claude Juncker, President of the European Commission, and President of the European Parliament, Antonio Tajani. On this occasion, the Commission launched a new mobile application Erasmus + designed for university students, vocational school students and participants of the youth exchanges. 

Technical High School of Hotel Management and Catering Industry in Toruń has also joined the celebration of the 30th birthday of the Erasmus programme. On this day,  Europass Mobility certificates were given to the participants of the “Traineeship abroad a chance of gaining better career opportunities " project realised from 1 June 2015 to 31 May 2017 within the key action 1 - Mobility of students and staff in the Vocational Education and Training sector.

29 employees and more than 50 students of our school took part in the Erasmus + programs  between 2014 and 2017.

Film instruktażowy: przygotowanie wybranych dań charakterystycznych dla kuchni macedońskiej


23.05.2017 Zajęcia upowszechniające dla uczniów ZSG-H


25.05.2017 Prezentacja stażu w Macedonii dla seniorów Domu Opieki Społecznej na Wrzosach

Uczniowie ZSG-H odwiedzili Dom Pomocy Społecznej na Wrzosach w ramach programu Erasmus+. Pod okiem pani Longiny Borkowicz przygotowali potrawy kuchni macedońskiej, które poznali podczas praktyk zawodowych w tym kraju. Uczennice klasy obsługi turystycznej przedstawiły prezentację o kulturze i atrakcjach turystycznych Macedonii. Zarówno potrawy, jak i prezentacja spotkały się z wyjątkowo życzliwym przyjęciem seniorów. "Panienki tak dobrze gotują, że mogą choćby już wychodzić za mąż”- tak skomplementowała potrawy jedna z pensjonariuszek domu. Uczennice opowiadające o Macedonii, usłyszały, że robią to tak dobrze, jak zawodowe przewodniczki. To międzypokoleniowe spotkanie okazało się bardzo satysfakcjonujące dla obydwu stron.

The students of the School of Hotel Management and Catering Industry in Toruń visited the Care Home  in the Wrzosy district on 25 May 2017.  This visit was the part of the Erasmus+ project. Students prepared some of Macedonian dishes they learned during their traineeship in Macedonia. The students of a tourist profile delivered a presentation on culture and tourist attractions of Macedonia. Senior citizens praised both  the food and the presentation.” Young ladies, you cook so well that you can get married any time”- one elderly lady commented on our students cooking skill. The tourists profile students also weren’t left without a compliment- “You sound like professional tourist guides”. This meeting of different generations proved to be very successful and enjoyable for both parties.

 

 

 

 

 

 

Macedonia powitała nas ostrym górskim powietrzem. W końcu  Krushevo, miejsce naszego pobytu, to najwyżej położne miasto w Macedonii. Obecnie to 3-tysięczne miasteczko rozbrzmiewa odgłosami protestów ulicznych - protestują nacjonaliści, którzy chcą jednorodnej narodowościowo Macedonii i sprzeciwiają się przyjmowaniu uchodźców. Ich demonstracje bardziej przypominają atmosferę pikników, głownie za sprawą muzyki rozlegającej się z głośników i uśmiechniętych twarzy uczestników. Tak oto, zupełnie przypadkiem, znaleźliśmy  się w centrum wydarzeń politycznych, które śledzimy z okien położonego na wzgórzu hotelu Montana Palace. Ten 4-gwiazdkowy hotel jest także miejscem naszych praktyk zawodowych, więc występujemy tu w podwójnej roli – gości i pracowników, co jest bardzo cennym doświadczeniem.

Zdążyliśmy już zwiedzić miasto w towarzystwie nowo poznanych kolegów macedońskich, którzy są bardzo otwarci i przyjaźni. Największe wrażenie zrobiło na nas muzeum poświęcone Tose Proeskiemu, który urodził się w Krushevie i jest nazywany Elvisem Presleyem Bałkanów. Swoją sławę zawdzięcza niezwykłemu talentowi, urodzie i charyzmie. Zginął tragicznie w wieku 27 lat, co  przyczyniło się do utrwalenia jego legendy.

Macedonia welcomed us with a harsh mountain air. After all, a place where we’re staying in- Krushevo- is the highest situated city in Macedonia. These days this small city with a population of 3 thousand inhabitants is resonating with the sounds of street protests of nationalists who want Macedonia to be nationally unified and who oppose taking in refugees. Their demonstrations are more reminiscent of a picnic mainly because of the music played from speakers and participants’ smiling faces. That way, we found ourselves totally by chance in the centre of political events that we’re watching from the windows of the Montana Palace, a hotel on the hill. This 4- star hotel is also where we have our traineeship, so we play double role here- we’re both hotel guests and its staff, which is a very valuable experience.
We already got to visit the city with our new Macedonian friends who were very open-minded and friendly. We were most impressed with the museum dedicated to Tose Proeski who was born in Krushevo and is now known as the Elvis Presley of the Balkans. He became famous thanks to his unique talent, beauty and charisma. He died tragically at the age of 27 which contributed to pass his achievements to the next generations.

Głównym naszym zadaniem w Macedonii jest doskonalenie umiejętności zawodowych. Hotelarze i technicy turystyki pracują w recepcji, poznają systemy rezerwacji, podają śniadanie i obsługują gości w restauracji. Personel hotelu jest bardzo przyjazny i pomocny

Chłoniemy atmosferę tego kraju  spotykając się z Macedońskimi rówieśnikami, rozmawiając z przechodniami na ulicy i zwiedzając różne miejsca. Gdziekolwiek się pojawimy, wzbudzamy ogromne zainteresowanie, pewnie dlatego, że Macedonię odwiedza niewielu turystów.

Wczoraj przenieśliśmy się w czasie do XIX wieku za sprawą wizyty w tradycyjnej wiosce macedońskiej, położonej wysoko w górach, tuż przy greckiej granicy. Wszystkie domy zbudowane zostały z kamienia, przy każdym domu jest duży piec do wypiekania chleba. Ze względu na trudne warunki życia- brak pracy, szkoły, sklepów,  transportu większość domów jest opuszczona( mieszka tam tylko  macedoński posiłek złożony z ciepłego pieczywa i różnych serów.

Improving our vocational competence is the main objective of this project. Hotel and tourism technicians are working at the front desk, getting acquainted with the reservation systems, serving breakfast and dealing with customers in a restaurant. Cooks had classes with energetic and colourful Olivera , a great granddaughter of the first president of The Republic of Krushevo. They learnt how to prepare 3 traditional dishes- sarmi (mini cabbage rolls made of sour cabbage), baked dumplings stuffed with salami and different kinds of cheese. We couldn’t skip a dessert- chocolate balls with dried fruit . All the food was delicious- this is an opinion of people treated with these dishes.
We soak up the atmosphere of this country, seeing Macedonian peers, talking to passers- by in the streets, visiting different places. Wherever we appear, we arouse a common interest, probably because of the fact that in general few tourists visit Macedonia.
Yesterday we travelled back to the 19th century thanks to the visit to the traditional Macedonian village high in the mountains, near the Greece border. All the houses were made of stone, and next to each house there’s a stone stove used for baking bread. The majority of the houses are abandoned due to the lack of jobs, a school, a shop, transport. There are only a couple of people living there. Finally we deserved a proper lunch- a traditional Macedonia meal consisted of warm bread and different cheeses. While eating these specialities we were admiring amazing mountain views with sheep grazing on the pastures.

W dniach 5-9 grudnia 2016 r. w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich obchodzona była nowa inicjatywa Komisji Europejskiej – European Vocational Skills Week. 

W tym terminie podjęte zostały działania mające na celu upowszechnianie rezultatów realizowanego projektu "Staż zagraniczny szansą na sukces zawodowy młodzieży".

6 oraz 7 grudnia odbyły się warsztaty kulinarne dla ponad 100 uczniów Gimnazjum w Chełmży, Gimnazjum nr 9 oraz Zespołu Szkół nr 28 w Toruniu, prowadzone przez młodzież uczestniczącą w projekcie Erasmus+. Ponadto zorganizowany został pierwszy w historii ZSG-H Mannequin Challenge

Z kolei 8 grudnia odbył się konkurs umiejętności zawodowych. Stażyści Erasmusa+ organizowali wycieczkę krajoznawczo-turystyczną w Słowenii, składali serwetki oraz naciągali ciasto prekmurska gibanica.

Poprzez organizację Tygodnia Umiejętności Zawodowych udało nam się zainteresować swoimi działaniami zarówno społeczność lokalną jak i międzynarodową – dzięki uczestnictwu w inicjatywie Komisji Europejskiej, instytucje o podobnym profilu miały sposobność do nawiązania kontaktu i wspólnego działania na rzecz rozwoju kształcenia i szkolenia zawodowego.

Galeria


 

Rezultaty projektu:

We wtorek 7 czerwca uczestnicy projektu „Staż zagraniczny szansą na lepszy start zawodowy młodzieży” (Erasmus+) przygotowali pod okiem pani Longiny Borkowicz bogracz (gulasz mięsno-warzywny na winie), poticę (ciasto drożdżowe z orzechami), strudel i roladę orzechową. Sporządzania tych dań nauczyli się podczas pobytu na stażu w Słowenii.

Następnego dnia uczestnicy projektu z klas hotelarskich pod opieką pani Agaty Rzeszut zawieźli te potrawy do Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Szosa Chełmińska. Osoby niepełnosprawne i seniorzy mieli okazję posmakować dań kuchni słoweńskiej i obejrzeć prezentację o Słowenii i projekcie. Prezentacja naszych uczniów została nagrodzona gromkimi brawami, a potrawy podane tuż po niej zyskały takie uznanie pensjonariuszy, że panie kucharki poprosiły nas o przepisy na ciasta i bogracz. Ciasta zawierają niewielką ilość cukru i tłuszczu, a więc mają walor dietetyczny.

Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej poprosiła nas o kontynuowanie współpracy. Korzyść będzie obopólna, bo nasza młodzież będzie miała możliwość prezentacji swoje umiejętności kulinarnych i zdobycia doświadczenia w występach publicznych. Młodzi ludzie przy okazji takich wizyt uczą się także wrażliwości na potrzeby osób niepełnosprawnych i starszych.

 

 Uczestnicy projektu ”Staż zagraniczny szansą na lepszy start zawodowy młodzieży” (program Erasmus+) zaprosili uczniów Gimnazjum nr 6 w Toruniu na pokaz kulinarny potraw słoweńskich. Sporządzania tych potraw nauczyli się podczas pobytu na praktykach zawodowych w Novo mesto w Słowenii.

Szymon Andrzejewski, Mateusz Jagielski (III A), Sylwester Śliwa (III C), Sandra Filocha, Paulina Kowalewska, Damian Hirt ( II A) oraz Dominika Katulska i Jagoda Mazan (III CZ) po okiem pani Longiny Borkowicz przygotowali gulasz mięsno- warzywny z dodatkiem wina, roladę orzechową, strudel i ciasto drożdżowe z nadzieniem orzechowym. Gimnazjaliści mieli okazję podziwiać biegłość naszych uczniów, przygotowujących potrawy o dużym stopniu trudności.

Po pokazie kulinarnym uczennice z klasy hotelarskiej Kinga Gąska i Monika Stosio (III HA) przedstawiły prezentację o swoim stażu w 4-gwiazdkowym hotelu Smerjeskie Toplice i opowiedziały o atrakcjach turystycznych Słowenii. Wizyta zakończyła się mocnym akcentem- degustacją potraw. Nasi goście prosili o dokładkę i przepisy, chwaląc kuchnię słoweńską i umiejętności naszej młodzieży.

                                                 

Relacja uczniów biorących udział w projekcie "Staż zagraniczny szansą na sukces zawodowy młodzieży"

Mija drugi dzień pobytu na stażu zawodowym w Novo mesto w Słowenii. W towarzystwie uczniów słoweńskich zwiedziliśmy miasto, które słynie ze znalezisk archeologicznych z epoki brązu. Novo mesto jest też siedzibą koncernu farmaceutycznego KRKA. Zwiedziliśmy także szkołę gastronomiczno-turystyczną, gdzie powitał nas dyrektor, opiekunowie praktyk i uczniowie. Następnie udaliśmy się do Ratusza na spotkanie z burmistrzem miasta, gdzie poznaliśmy historię miasta. Po południu skorzystaliśmy z okazji przejażdżki konnej podczas zwiedzania szkoły rolniczej. Widzieliśmy serowarnię, hodowlę krów i pszczół. Spotkaliśmy się z panem Edwardę Pałką, Polakiem, emerytowanym wykładowcą uniwersytetu w Lubljanie i  pracownikiem firmy KRKA. Mieliśmy również okazję poznać niezwykle ciekawego pisarza, który należy do pierwszej dziesiątki pisarzy eksperymentalnych na świecie.

Dzisiaj pracowaliśmy w restauracji, cukierni,  piekarni  i hostelu Situla. Popołudniu byliśmy w zamku Struga, gdzie uczestniczyliśmy w rekonstrukcji życia zamku z okresu średniowiecza. Świetnie się bawiliśmy udając dworzan i księżniczki,  poznając przy tym historię i kulturę tego terenu. Przed nami kolejny  dzień pełen wrażeń.

 
 
This is the second day of our training in Novo mesto in Slovenia. We had a student guided tour around the town. We learnt about the history of the town, which is famous for its archaeological foundlings from the Bronze age. Novo mesto is the town where KRKA-  the big pharmaceutical company- is located. We also took a tour round the gastronomy and hospitality school led by  our tutors and  Slovenian students. After that, we went to the Town Hall to meet the mayor of Novo mesto. In the afternoon we took a chance to ride a horse while visiting the farming school. We saw cheese production, cows and bees breeding. We met Edward Pałka- a retired Polish professor of pharmacy at Lubljana university and an employee of the KRKA company. We also met an experimental writer, belonging to the top ten in the world.

Today we have worked at the restaurant, confectionary, bakery and the Situla hostel. After lunch we went to see the Sruga castle where we participated in the reconstruction of the life of the castle  in the Middle ages. We had fun, pretending to be knights and courtiers and gaining some knowledge on the history and culture of this region.

                                                                         

Kolejny dzień praktyk za nami. Kucharze nauczyli się jak zrobić charakterystyczne dla kuchni słoweńskiej ciasto gibanica. Jet to wielowarstwowe ciasto z różnymi masami - makową, orzechową, twarogową i jabłkową. Jego podstawą jest cieniutkie ciasto od strudla. Sporządziliśmy też poticę - zawijane ciasto drożdżowe, pieczone w charakterystyczny sposób czyli w formie do baby z kominem. Uczniowie uczestniczyli w prezentacji flambirowania (podpalania) potraw na przykładzie naleśników Suzette i obserwowali proces filetowania ryb. Cukiernicy wyprodukowali i udekorowali kilka tortów, elementami, które wcześniej samodzielnie wykonali. Hotelarze i „turyści” pracowali w recepcji w hostelu Situla i obsługiwali gości w restauracji. Część kucharzy samodzielnie przygotowywała zupę krem z zielonego groszku, która zyskała uznanie personelu i była podawana gościom w restauracji. Po obiedzie uczyliśmy się języka słoweńskiego.

 

 

Another day of our traineeship has passed. The cooks have learnt how to make a typical Slovenian cake- gibanica. It consists of many layers with different kinds of cream- nut, poppy seed, cottage cheese and apple. The base of this cake is very thin strudel dough. We also made a potica- a rolled cake baked in a special baking form. The students participated in the presentation of flambeed Suzette pancakes and observed the process of fish fileting. Confectioners produced and decorated a few birthday cakes with elements prepared by themselves the day before. Tourists services technicians and hotel technicians worked at the reception desk of the Situla hostel and served customers at the restaurant. Some of our cooks prepared the soup by themselves. It was the cream green peas soup, which was praised by the staff and served at the  restaurant.

After lunch we had Slovenian language classes.

                                                                       

 

Weekend pełen wrażeń rozpoczął się od wycieczki po jednej z największych jaskiń kresowych w Europie. Skocjanska jama (jaskinia) zaskakuje nie tylko swoim rozmiarem ale także pięknem i bogactwem form skalnych w postaci stalaktytów i stalagmitów. Wędrowaliśmy kilkadziesiąt metrów nad rwącą rzeką w dole jaskini, a odgłos bulgoczącej wody skutecznie tłumił nasze rozmowy. Następnym punktem programu było zwiedzanie niewielkiego miasteczka nad Adriatykiem - Piranu, w którym obowiązują 2 języki urzędowe - włoski i słoweński. Wpływy włoskie widoczne są też w architekturze, w bistrach na każdym rogu ulicy, w klimatycznych sklepikach z pamiątkami.

W niedzielę zwiedziliśmy rezerwat przyrody, w którym rosną egzotyczne gatunki drzew charakterystyczne dla lasów  Japonii, Chin czy Ameryki, np. sekwoje. Ze względu na dużą ilość śniegu która spadła poprzedniego dnia, nie udało nam się zobaczyć najwyższego drzewa w Europie zwanego drzewem gigantycznym.

Następnym punktem programu było zwiedzenie małej destylarni i fabryczki produkującej wysokiej jakości likiery i praliny, które znajdą się wkrótce na półkach polskiej sieci handlowej „Piotr i Paweł”. Zostaliśmy ugoszczeni  przez właściciela iście po królewsku dobrymi serami, wędlinami i oczywiście czekoladkami. Po południu oprowadzono nas po kompleksie hotelowym Doljenske Toplice, gdzie przez 2 godziny relaksowaliśmy się, kąpiąc się w basenach termalnych.


A fun-filled weekend began with a tour round one of the largest caves in Europe -  Skocjanska jama . It is surprising for visitors not only because of its size but also the beauty and richness of rock formations as stalactites and stalagmites. We hiked a few dozen meters above the rushing river at the bottom of the cave, and the sound of bubbling water effectively muffled our conversations. The next point  in our itinerary was a visit to a small town at the Adriatyk seaside- Piran, where there are 2 official languages - Italian and Slovenian. Italian influences are also visible in the architecture, in the bistros on every street corner, in a tiny souvenir shops.
On Sunday we visited the nature reserve, where there are exotic species of trees characteristic of forests in Japan, China or America for example- redwoods. Due to the large amount of snow that had fallen the previous day, we were unable to see the tallest tree in Europe called the giant tree. Next we “paid a visit” to the small distillery and factory producing high quality liqueurs and pralines, which will soon be on the shelves of Polish retail chain, "Peter and Paul". We were treated  royally with good cheeses, cold meats and of course chocolates. In the afternoon we were shown around the hotel complex Doljenske Toplice, where we were relaxing for 2 hours , bathing in the thermal pools.

                                                                              

Odkrywamy coraz więcej tajników słoweńskiej kuchni. Ze względu na stopień trudności przygotowania  gibanicy, poticy i strudla, powtórzyliśmy cały proces przygotowania tych ciast. Tym razem nie potrzebowaliśmy już pomocy nauczyciela i słoweńskich kolegów. Poza tym gotowaliśmy zupę krem z dyni i pomidorów, fantazyjnie doprawioną przyprawą piernikową – w końcu jesteśmy z Torunia. Inna grupa kucharzy zrobiła krem marchewkowy z dodatkiem soku pomarańczowego. Obie zupy trafiły na stoły restauracji Gostisce na Trgu. Cukiernicy upiekli niezliczone ilości kruchych ciasteczek, które przekładali różnymi kremami. Technicy hotelarstwa i turystyki  obsługiwali gości w recepcji i w sali restauracyjnej, doskonaląc przy tym swój angielski.

Po obiedzie uczestniczyliśmy w wykładzie prowadzonym przez panią Longinę Borkowicz na temat jakości wina. Kolejne popołudnie poświęciliśmy na zapoznanie się z kulturą Novego mesta poprzez prace świetnego XX-wiecznego malarza Bożydara Jakaca.

We are discovering more and more secrets of Slovenian cuisine. Due to the difficulty of preparing gibanica, potica and strudel, we repeated the whole process of preparation of these cakes. This time we didn’t need any help from our  teacher and Slovenian colleagues. Apart from that , we cooked the cream soup from pumpkin and tomatoes,  fancifully flavoured with gingerbread spice- all in all,  we are from Torun. Another group of cooks made the carrot cream with the addition of orange juice. Both soups appeared to be a big hit with the guests of the restaurant Gostisce  na Trgu. The  Confectioners baked countless biscuits with various kinds of cream.  Hospitality and tourism technician served guests at the reception desk and in the dining room, at the same time improving their English.
After lunch,  we took part in a lecture on the quality of  wine run by our  Mrs  Longina Borkowicz. The next afternoon, we were getting acquainted  with the culture of Novo mesto through the works of a great twentieth-century painter Bożydar Jakac.

                                                      

Planica, Bled, Ljubljana

Nawet specjalnie nie marudziliśmy, kiedy wstawaliśmy o 4 rano, żeby punktualnie dotrzeć na konkurs skoków narciarskich w Planicy. Z biało-czerwoną flagą, jechaliśmy  kibicować naszym skoczkom. Atmosfera już podczas skoków próbnych była gorąca- flagi, okrzyki, bębenki i ogólny entuzjazm fanów, głównie Słoweńskich, bo u Słoweńców skoczkowie narciarscy to dobro narodowe. W Planicy spotkaliśmy  polskich kibiców, a potem dowiedzieliśmy się, że na trybunach był  również Adam Małysz. Najlepszy z Polaków, Kamil Stoch,  zajął 15 miejsce, ale za to reprezentanci gospodarzy Peter Prewc i Robert Kranjec odpowiednio 1 i 3 miejsce. Cieszyliśmy się z ich sukcesu razem z naszymi słoweńskimi kolegami. Po konkursie był czas na podziwianie ośnieżonych Alp w pełnym słońcu podczas długiego spaceru przez las do miejscowości, gdzie czekał na nas dobry obiad.

Następnie pojechaliśmy do Bledu. Na jeziorze o tej samej nazwie jest wysepka, a na niej malowniczy kościółek, odbijający się w tafli wody. Widok jest niezwykły i jest zaliczany do największych atrakcji turystycznych Słowenii.

Weekend rozpoczęliśmy od zwiedzenia stolicy Słowenii - Lublany w towarzystwie uczniów ze szkoły słoweńskiej i pana Edwarda Pałki, Polaka, którego można nazwać ambasadorem kultury polskiej na Słowenii. Usłyszeliśmy historię miasta, która sięga czasów rzymskich. Spacerowaliśmy po potrójnym moście (3 mosty tuż obok siebie) i po moście zwanym żartobliwie „Mostem Teściowej”, pewnie z powodu 4 kamiennych smoków, które go strzegą. Miasto tętni życiem dzięki wielkim placom targowym, gdzie handluje się wędlinami, warzywami, owocami, kwiatami i najróżniejszymi drobiazgami. Zapach kwiatów, kawy, smażonego mięsa, gwar rozmów, wypełnione po brzegi restauracje i kafejki, melodie grajków ulicznych - wszystko to składa się na niepowtarzalną atmosferę tego miasta.

Planica, Bled, Ljubljana
We weren’t moaning even though we had to get up at 4 am to be on time for the ski jumping contest in Planica. Having prepared a white-red flag we were going to support our ski jumpers. From the very beginning you could feel the enthusiasm in the air- people were waving their national flags, screaming and drumming. They were mainly Slovenians as ski jumping is considered their national sport. Then, we met some Polish ski jumping fans and found out that even Adam Małysz was somewhere on the stands. In the Polish national team, Kamil Stoch was the star, who took the 15th place. As for Slovenians, Peter Prevc was the winner and Robert Kranjec was the third. We were celebrating their success together with our Slovenian friends. Right after the contest, we took a long walk to admire a beautiful view of snow-capped Alps in glaring sunshine. When we finally got to a small village there was a good dinner waiting for us. Then, we drove to Bled, where we admired a picturesque church being reflected in the panel of the lake. The view is breath-taking and is considered to be one of the biggest tourist attractions in Slovenia. We started our weekend off visiting Ljubljana together with students from a Slovenian school and Edward Pałka, who is the ambassador of the Polish culture in Slovenia. We learned about the city’s history which dates back to the Roman times. We were walking along the “triple- bridge” and then another one humorously called “ Mother-in-law bridge”, which is guarded by 4 rock dragons ( now you know where its name comes from…). The city is lively and vibrant thanks to the big marketplaces, where you can buy cold meat, fresh vegetables, fruit, flowers, etc. What makes this city so special? It’s the smell of flowers, coffee, fried meat, the hum of conversations, crowded restaurants and cafes and the melodies by street musicians.

 

Wysoka ocena wystawiona uczniom naszej szkoły przez partnerów słoweńskich

Dr Edward Pałka, wykładowca i emerytowany pracownik firmy KRKA, który towarzyszył uczniom z Torunia podczas wycieczek po Słowenii, w swoim mailu napisał:

„Uczniowie byli bardzo przyjemni, kulturalni i w ogóle na poziomie dobrze reprezentowali Toruń, jak i Polskę. Możecie nie tylko być z nich zadowoleni, ale i dumni. Dzisiaj była informacja w radiu o skończonej praktyce i bardzo dobrze oceniono uczniów, zwłaszcza współpracowanie, dyscyplinę i zainteresowanie procesem nauczania.”

 

Macedonia przygotowanie kulturowe:


 

Słowenia przygotowanie kulturowe:

 


 

Students of our school will have an opportunity to take part in a 2-week traineeship in restaurants and hotels in Slovenia and Macedonia under Erasmus+ program. Our partners, Grm Novo mesto- Center Biotehnike In Turizma in Slovenia and  Naum Naumowski Borce, Krushevo in Macedonia will provide workplace for our students’ training.

There will be 32 participants of the project. 16 students of the second and third years of the following profiles:  nutrition and gastronomy services technicians,  pastry chefs,  hospitality technicians and  tourism technicians will have their training in Slovenia in 2016. Another group identical as for profiles and the number of persons is going to visit Macedonia in 2017.

The aim of our project is to improve the students' vocational competence through:

 • acquiring new vocational skills: preparing dishes of Slovenian and Macedonian cuisine  and selecting wines to main courses, making sweet and salty pastry typical of Slovenian and Macedonian cuisine, providing additional services for foreign guests, planning and preparing a trip for the participants of the project and operating tourism computer programmmes;
 • improving the command of the English language;
 • shaping the attitude of openness to other cultures and skills to share their own cultural heritage)
 • improving the ability of working as  team members in a foreign environment
 • stimulating  the participants' entrepreneurship
 • improving their self- esteem

The participants will shoot short films presenting the process of preparing dishes and pastries of Slovenian and Macedonian cuisine. They will also make a multimedia presentation about the hotel complex and tourist attractions of Slovenia and Macedonia. These materials will be used to disseminate the results of the project at our school and during various events, both local and regional, among them  "Tastes of Pomerania and Kujavy region"picnic, which is wildly known in the region.

Activity of the project's participants will not be limited to work. During the course of integration with the Slovenian and Macedonian youth, excursions to the most interesting places in the country, and visits to agri-tourism farms, the participants will get acquainted with cultural and culinary heritage of the country. Polish students will have the opportunity to show off our culture and cuisine during the gala dinner, which will be prepared by nutrition technicians and confectioners at the end of their stay. They will serve the regional dishes and cakes typical of Pomerania and Kujavy region cuisine. Students from hotel and tourism classes will be responsible for the musical setting of the evening (Polish folklore of Pomerania and Kujavy) and provide a presentation about our country and the region.

The project is expected to bring significant benefits. Receiving the Europass- Mobility.