PROJEKT ESP  „Das Bild der Anderen”

Od stycznia 2015 r. uczniowie klasy II C wraz z p. Izabelą Koziarzewską biorą udział w projekcie  pt.: "Das Bild der Anderen". Współpraca młodzieży ZSG-H oraz Højmarkskolen w Danii odbywa się za pośrednictwem mediów elektronicznych. Projekt realizowany jest w ramach European School Project.

"Das Bild der Anderen" przeznaczony jest dla grup młodzieży, które używają języka niemieckiego jako języka obcego. Działaniom ESP patronuje Goethe Institut.

Cele projektu:

 • podniesienie jakości pracy na lekcjach języka niemieckiego
 • wyjście poza ściany klasy w nauczaniu języka obcego
 • nawiązanie nowych przyjaźni między uczniami z różnych stron świata
 • nawiązanie partnerstwa między szkołami

Na czym polega współpraca?

Najpierw szkoły, które nawiązały kontakt, uzgadniają temat projektu. Następnie uczniowie dobierają się parami i wymieniają e-maile na interesujące je zagadnienia. Warunkiem przeprowadzenia projektu jest korespondencja w języku niemieckim, opracowanie wspólnych wniosków lub produktu końcowego. Dzięki wymianie wiadomości, młodzież wzbogaca swoją wiedzę o innych krajach i doskonali umiejętności językowe.

Tematem projektu ZSG-H oraz Højmarkskolen jest: „Essgewohnheiten und traditionelle Speisen in Polen und Dänemark”, czyli „Nawyki żywieniowe i tradycyjne potrawy w Polsce i Danii”. Jego rezultatem będzie opracowane przez uczniów przy pomocy technologii informacyjno-komunikacyjnych portfolio.

Deutsche Zusammenfassung:

„Das Bild der Anderen“ entstand 1989 im Rahmen des Eurpean Schools Project (ESP). ESP wurde 1988 von Mitarbeitern der Universität Amsterdam gegründet. Das Ziel des Projekts ist:

 • Qualität des Unterrichts zu verbessern
 • Außerschulische Realität ins Klassenzimmer zu holen
 • Neue Kontakte mit Schülern aus anderen Ländern aufzunehmen
 • Neue Partnerschaften mit Schulen aus aller Welt anzuknüpfen

Das Medium: E-Mail-Austausch

„Das Bild der Anderen“ ist ein Projekt für Lerngruppen, die möglichst im gleichen Alter sind und beide Deutsch als Fremdsprache benutzen. Es ist nicht für Muttersprachler aus deutschsprachigen Ländern gedacht.

Das Thema unseres Projekts ist: „Essgewohnheiten und traditionelle Speisen in Polen und Dänemark“.

Die Bedingung ist: die Schüler werden auf Deutsch schreiben und zu den vorgeschriebenen Themen korrespondieren. Die Vorteile aus dem Projekt sind viele.

 • Die Schüler können ihre Schreibfertigkeiten verbessern, Wortschatz festigen und Sprachkenntnisse verbessern.
 • Die Jugendlichen verlieren die Angst vor dem Schreiben und werden selbständiger.

Das Lernen wird lebendiger und die allgemeine Motivation Deutsch zu lernen steigt, da die Kommunikation echt ist.

Die Lernenden beschäftigen sich mit der Kultur und dem Alltag des Briefpartners, es werden Kontakte angeknüpft und manchmal auch Freundschaften geschlossen.

Jedes Jahr nehmen mehrere tausende Deutschlernende aus der ganzen Welt an "Bild"-Projekten teil. Die folgenden Abbildungen stellen die Entwicklung der letzten Jahre dar bzw. die Länder, aus denen die meisten ProjektemacherInnen kommen.


 

W wyniku oceny wniosków złożonych w ramach Akcji 1 - "Mobilność edukacyjna" Programu Erasmus+ Młodzież w roku 2014, projekt Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich pt.: "Smaki dzieciństwa" został zatwierdzony do realizacji

PROFIL UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Uczestnikami projektu pt.: "Smaki dzieciństwa" jest młodzież uczęszczająca na zajęcia kół zainteresowań w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu, młodzież zaangażowana w działalność Samorządu Szkolnego oraz redakcji gazetki szkolnej Gimnazjum im. Anny Krepsztul w Butrymańcach na Litwie oraz uczniowie klas o profilu turystycznym w Strednej Odbornej Skole w Nowym Mieście nad Wagiem w Słowacji.

TEMAT I CELE PROJEKTU

Tematem projektu jest niematerialne kulturowe dziedzictwo: zwyczaje, przekaz ustny, wiedza i umiejętności oraz związane z nimi przedmioty i przestrzeń kulturowa, które są uznane przez wspólnotę, grupę lub jednostki.
Główne cele projektu „Smaki dzieciństwa” to: kształtowanie poczucia tożsamości – własnego „ja” poprzez poznawanie dziedzictwa kulturowego oraz zbudowanie mostu pokoleniowego osób z różnych środowisk: młodzieży uczestniczącej w projekcie oraz seniorów ze Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Toruniu. Inne cele to rozwijanie przedsiębiorczości i kreatywności uczestników projektu poprzez promowanie alternatywnych form twórczości artystycznej np. audycji radiowej, fotografii, sztuki kulinarnej.

OPIS DZIAŁAŃ I ZAKŁADANE REZULTATY

W czasie projektu zaplanowano warsztaty art-edukacyjne, w czasie których zewnętrzny cel edukacyjny zostanie zastąpiony celem wewnętrznym: rozwojem osobowości, wrażliwości, empatii i tolerancji. Te warsztaty mają być wstępem do realizacji międzypokoleniowej i międzyetnicznej sesji zdjęciowej. Kolejnym etapem będzie nauczenie się podstawowych technik fotografowania - korekty zdjęć i przygotowania do publikacji podczas warsztatów fotografii cyfrowej w CSW "Znaki czasu" w Toruniu. Następnie odbędzie się sesja zdjęciowa w przestrzeni Starówki Torunia - miejsca wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO. Z wykonanych w czasie sesji zdjęć powstanie wystawa prezentowana w Bibliotece Pedagogicznej w Toruniu.
Ponadto odbędą się warsztaty storytellingu, w efekcie których powstaną intertekstualne historie inspirowane baśniami krajów partnerskich. Ostatnim etapem będzie nagranie słuchowiska.
Kolejną aktywnością będą warsztaty kulinarne. Będą to zajęcia praktyczne, w czasie których młodzież wraz z zaproszonymi seniorami „Wspólnoty Polskiej” będą przyrządzali specjały kuchni zaproszonych do współpracy krajów partnerskich. Każda grupa opracuje propozycję potrawy, skład surowcowy oraz technikę wykonania. Następnie odbędzie się wspólne gotowanie. W efekcie powstanie kolekcja zdjęć, które wykorzystane zostaną w książce kucharskiej online. Znajdą się tam także przygotowane przepisy oraz wspomnienia "smaków dzieciństwa" seniorów.

The participants of the project "Flavours of the Childhood" are youth from organizations of the partner countries: attending theatre and media education extracurricular classes in ZSG-H in Torun, youth involved in the activities of the Student Council and editing a school newspaper in Gymnasium of Anna Krepsztul in Butrymańce in Lithuania, youth attending classes of tourist profile at SoŠ in Nove Mesto in Slovakia. The theme of the project is the intangible cultural heritage: customs, verbal (spoken) transmission and related items and cultural space, which are accepted by the community, group or individuals.

The main objective of the project "Flavours of the childhood" is to forge a sense of identity - their "self" by exploring the cultural heritage and by building a generational bridge between people from different communities: the youth participating in the project and seniors from the "Poland Community " Association in Torun. Other goals include the development of entrepreneurship and creativity of the project participants through the promotion of alternative forms of art such as radio, photography, culinary arts. Organisations involved in the project have a common mission of strengthening young people sense of belonging to the European Union based on common values and elements of European history and cultural heritage, and the recognition of national and regional diversity, strengthening intercultural dialogue. During the project the art-educational workshops are planned, where an external educational objective will be replaced with an internal goal: development of personality, sensitivity, empathy and tolerance. These workshops are a prelude to the implementation of  intergenerational and an inter-ethnic photo session. The next step will be to learn the basic photography techniques - photo correction and preparation for publication during a  workshop called "Signs of the Times" at the Museum of Modern Art in Torun. This will be followed by a photo session in the old town of Toruń – the city enlisted on the UNESCO World Cultural and Natural Heritage. The pictures taken during the session will be presented in Pedagogical Library in Toruń. In addition, there will be workshops of storytelling, which will result in creating intertextual stories inspired by the tales of the participating countries. Recording podcasts will close this stage .

Cooking workshops will be a practical part, during which young people along with senior guests fromthe "Poland Community” will prepare specialities of the partner countries. Each group will develop a proposal of a dish, ingredients and a cooking technique. It will be followed by cooking selected dishes together. The senior citizens will serve as mentors during these workshops. As a result a collection of pictures will be prepared which will be used to create an online cookbook. It will also present prepared recipes and senior citizens’ memories of “Flavours of the childhood". All mentioned institutions wish to realize this particular project together. This will lead to an increase of the prestige of the abovementioned institutions and their promotion in the environment, beginning from the local and ending with the European one. This type of partnership will have a long-lasting character and contribute to the development of human capital – it will create opportunities to take part in the international exchange workshops, practical classes, etc. At the same time it should help to establish common values, standards, common working methods, based on cooperation and ties between the participants. The project will have an influence on raising  national and cultural awareness of its participants. It is also expected to activate the local community for intercultural and intergenerational dialogue and to increase the awareness of the society. The youth participating in the project is at a specific stage of development, which might be described by the following catchphrases: development of the personality, job preferences, maturation process. Therefore, we assume that, the project will impact participants of the project in the abovementioned areas and it will be positive, long-term and multifaceted.


 

W wyniku oceny wniosków złożonych w ramach akcji 1 – Mobilność kadry edukacji szkolnej w sektorze Edukacja szkolna w roku 2015 r. wniosek pt.: Let the play begin. Designing gamificationzostał zatwierdzony do realizacji przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu Erasmus+

Temat projektu

Tematem projektu jest grywalizacja. Jest to dziedzina, która wykorzystuje mechanikę gier do zmiany aktywności postrzeganych są jako nieatrakcyjne w  – angażujące uczestnika. Planowana jest zmiana sposobu uczenia poprzez wykorzystanie mechanizmów motywacyjnych spotykanych w grach, angażujących uczniów w proces kształcenia i rozwijania swoich kompetencji oraz postaw przedsiębiorczych. Wybrano metodę gamifikacji, ponieważ może doprowadzić do zmiany w rozumieniu procesu uczenia się i organizowania środowiska edukacji dla młodzieży.

 Cele projektu:

 • wdrożenie nowych form nauczania i oceniania typu Game-based learning, Project-based learning, Outdoor education,eLearning, blended learning, digital literacy, cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne;
 • ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia;
 • zwiększenie udziału nauczycieli w zewnętrznych formach edukacyjnych, głównie poprzez programy mobilności kadry edukacji szkolnej;
 • rozwój kompetencji uczestników projektu z zakresu efektywnego komunikowania się w języku angielskim;
 • podniesienie kompetencji miękkich, takich jaki umiejętność komunikacji, współpracy, osiągania kompromisów uczestników jako obywateli wspólnoty europejskiej poprzez inicjowanie i podejmowanie współpracy z inną narodowością;

 Główne działania

W czasie projektu 9 nauczycieli ZSG-H weźmie udział w następujących mobilnościach:

 • “Discover the city” Toskania/Włochy
 • “Interactive technologies for the future classroom” Bruksela/Belgia
 • “Digital Extra”  Coventry/Zjednoczone Królestwo
 • “Tap-Swipe-Pinch. Game-Based Learning and Gamification” Barcelona/Hiszpania

 

               

 

W ramach realizacji projektu mobilności kadry edukacji szkolnej pt.: „Let the play begin. Designing gamification” Programu Erasmus+ od 30 sierpnia do 5 września 2015 roku dwie nauczycielki naszej szkoły wzięły udział w kursie pt. "Reading the City" w Toskanii. Panie Agata Rzeszut oraz Małgorzata Sadłowska miały możliwość zdobycia wiedzy i doświadczenia nt. możliwości wykorzystania mobilnych urządzeń cyfrowych w edukacji, wymiany doświadczeń z nauczycielami z innych krajów Europy (Grecji, Szwecji, Chorwacji, Łotwy i Wielkiej Brytanii). Zwiedziły również lokalną szkołę, poznały włoski system edukacji, brały udział w wykładach nt. dziedzictwa kulturowego oraz tożsamości europejskiej, przygotowały projekt „Miasto i tożsamość” we współpracy z nauczycielami z innych krajów europejskich oraz z wykorzystaniem mobilnych urządzeń cyfrowych. 

 

W ramach realizacji projektu pt.: "Let the play begin. Designing Gamification" mobilności kadry edukacji szkolnej Programu Erasmus+, w dniach od 16 do 20 listopada  2015 roku panie Anna Kułaczkowska i Anna Krynicka wzięły udział w kursie "Interactive Technologies for the future classroom" organizowanym przez European Schoolnet Academy oraz Future Classroom Lab w Brukseli. Szkolenie umożliwiło zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie stosowania różnorodnych aplikacji i programów  takich jak i3LEARNHUB, Mentimeter, Kahoot, ToonDoo, Voki, Socrative, Quizlet czy Stop Motion Studio w praktyce edukacyjnej. Podczas kursu nauczyciele z wielu krajów Unii Europejskiej, takich jak Portugalia, Włochy, Cypr czy Węgry, wymieniali się wiedzą i doświadczeniem na temat wykorzystania urządzeń i programów cyfrowych na lekcjach. Uczestnicy szkolenia brali również udział w wycieczkach po starym mieście w Brukseli oraz Parlamentarium – nowoczesnym centrum dla zwiedzających przy Parlamencie Europejskim.

Interactive Technologies for the future classroom

                                          

W ramach realizacji projektu pt „ Let the play begin. Designing gamification” programu Erasmus + w dniach 10.04 – 16.04.2016 panie Alina Grudzińska, Iwona Pawlak i Alina Piekańska wzięły udział w kursie Tap – Swine Pinch. Game – Based Learning and Gamification” w Barcelonie.

Celem kursu było zapoznanie się z nowymi formami nauczania i oceniania opartego na grywalizacji oraz poznanie technik i narzędzi wykorzystywanych w nauczaniu tą metodą.

Miały okazję tworzyć QR kody, multimedialne quizy, wykorzystywać Skype w edukacji oraz poznały podstawy tworzenia edukacyjnych gier.

Interesującym wydarzeniem była wizyta w hiszpańskiej szkole publicznej, w której często wykorzystuje się metodę grywalizacji jako narzędzie motywujące uczniów do nauki.

Uczestnicy szkolenia, m.in. nauczyciele z Holandii, Finlandii, Turcji, Słowenii i Rumunii wymieniali się doświadczeniami, tworzyli scenariusze lekcji z zastosowaniem cyfrowych urządzeń.

Game-Based learning and Gamification

 

Digital Extra

W ramach realizacji projektu mobilności kadry edukacji szkolnej pt.: "Let the play begin. Designing gamification" programu  Erasmus+ panie Hanna Wrycza-Wilińska oraz Anita Streich w dniach 12-18.06.2016 r. wzięły udział w kursie metodycznym "Digital Extra" w Coventry w Wielkiej Brytanii. Jego celem było pozyskanie wiedzy na temat wykorzystania E-learningu, innowacji oraz nowoczesnych technologii w edukacji. Nauczycielki zdobyły doświadczenie nt. możliwości wykorzystania mobilnych urządzeń cyfrowych w edukacji, wykorzystania metod edukacji nieformalnej i pozaformalnej, np. Outdoor learning, wspierających tradycyjne metody stosowane w edukacji szkolnej, poznały pedagogiczne i techniczne koncepcje E-learningu. Miały także okazję zwiedzić Herbert Art Gallery and Museum w Coventry oraz Lunt Roman Fort w Coventry, Library of Birmingham oraz miejscowość, w której urodził się William Shakespeare - Stratford-upon-Avon.

 


 

Jakie są potrzeby uczniów ery Web 2.0?

 

To używanie rozwiniętej technologii informatycznej, posiadanie coraz nowszych modeli laptopów, tabletów oraz smartfonów, które zawierają wiele atrakcyjnych aplikacji. Ponadto, poszukują oni interakcji i zaangażowania, swobody wypowiedzi ale przede wszystkim dużej dawki rywalizacji.

 

Można jednak odwrócić tendencję mówiącą, że najnowsza technologia informacyjna odciąga młodzież od wychowania fizycznego i nie sprzyja wysiłkowi.  Wykorzystać w procesie nauczania multimedialne narzędzia i technologie informatyczne oraz zainteresowania uczniów ery Web 2.0. Z powodzeniem robią nauczyciele Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu.

 

W piątek 20 maja 2016 r. odbyła się lekcja otwarta, prowadzona w ramach realizowanego przez szkołę projektu Erasmus+ „Let the play Begin. Designing Gamification”. Wykorzystano w niej grę terenową, gdzie te technologie mogą służyć rozwijaniu pasji związanych z uczestniczeniem w kulturze fizycznej i dodatkowo wyposażać młodzież w wiedzę z różnych dziedzin życia. Geocaching jest to zabawa w poszukiwanie skarbów za pomocą odbiornika GPS. Ideą przewodnią jest znalezienie ukrytego wcześniej w terenie pojemnika (nazywanego "geocache") i odnotowanie tego faktu na specjalnej stronie internetowej. Geocaching jest zabawą międzynarodową kierowaną do poszukiwaczy przygód w każdym wieku.

 

Lekcję przygotował p. Paweł Lemparty.

 

 

 

Warsztaty Gamifikacja 29.11.2016

29.11.2016 - Warsztaty przedmiotowo-metodyczne pt. Grywalizacja dla nauczycieli polonistów IV etapu edukacyjnego

Warsztaty poprowadziły uczestniczki projektu "Let the play begin. Designing gamification": Hanna Wrycza-Wilińska oraz Anita Streich

The project: "Let the play begin. Designing gamification" is dedicated to the teachers from ZSG-H, who have experience in conducting additional teaching with the use of a foreign language and ICT or extracurricular activities for students. Participants should also have experience in international cooperation, eg. through eTwinning and develop: EU projects, school development plan, the educational program.

The project is intended to :

 • implementation of new, innovative forms of teaching and assessment type of game-based learning, project-based learning, outdoor education, e-learning, blended learning, digital literacy, which are characterized by higher efficiency than traditional forms;
 • reducing and preventing early school leaving and ensuring equal access to quality education, including formal, informal and non-formal learning;
 • increase the participation of teachers in the external forms of education, especially through programs mobility of school education;
 • development of competence in the field of project participants to communicate effectively in English;
 • build the image of the school as an institution effectively undertaking  Union fundraising and international cooperation;
 • improving soft skills, such as  communication , cooperation, reaching a compromise by initiating and cooperation with another nationality;
 • strengthening self-esteem through the implementation of various actions and activities in international groups.

During the project, the participants will take part in the following mobilities:

 • "Discover the city" Tuscany/Italy
 • "Interactive technologies for the future classroom" Brussels/Belgium
 • "Digital Extra" Istambul/Turkey
 • "Tap-Swipe-Pinch. Game-Based Learning AND gamification" Malaga/Spain

Gamification is the theme of this project. This is an area that uses game mechanisms to change   activities, which participants consider unattractive  into more attractive ones. It is planned to change the way of  learning through the use of incentive mechanisms encountered in games that involve students in the learning process and develop their competencies and entrepreneurial attitudes The method of gamification was chosen because it can lead to the change in the way of thinking about the learning process and organizing educational environment for young people.

The school will include  gained experience and acquired competencies of the teachers  participating in the  project to develop a strategic plan for the institution in the future through activities that will have long-term impact on participants in the project, institution, policy makers / authority of the teacher and the local environment. These are:

 • Implementation of new, innovative forms of teaching and assessment, which are characterized by higher efficiency than traditional forms.
 • The popularization of the use of digital technologies and active participation in the digital culture. Raising awareness ZSG-H staff about the benefits of digital technology. Update the knowledge and skills of teachers in the field of ICT.
 • Reducing and preventing early school leaving and ensuring equal access to quality education, including formal, informal and non-formal learning pathways. Increasing students' motivation to participate in classes.
 • Improving knowledge of foreign languages among teachers. Development of participants’  language competence in  effective  communication in English.

W wyniku oceny wniosków złożonych w ramach akcji 1 – Mobilność uczniów i kadry w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w roku 2015 r. wniosek pt.: „Staż zagraniczny szansą na lepszy start zawodowy młodzieżyzostał zatwierdzony do realizacji przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu Erasmus+

Partnerzy projektu

Uczniowie naszej szkoły będą mieli możliwość odbycia dwutygodniowego stażu zawodowego w zakładach gastronomiczno- hotelarskich w Słowenii i Macedonii w ramach programu Erasmus+. Naszymi partnerami, którzy udostępnili nam miejsca praktyk, są szkoły gastronomiczno-hotelarskie  Grm Novo mesto- Center Biotehnike In Turizma w Słowenii i Naum Naumowski Borce, Krushevo w Macedonii.

Uczestnicy

W projekcie weźmie udział 32 uczestników. 16 uczniów z klas drugich i trzecich, kształcących się w zawodach:  technik żywienia i usług gastronomicznych, cukiernik, technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej wyjedzie na staż zawodowy do Słowenii w marcu 2016 roku. Druga grupa, również 16-osobowa, wyjedzie na staż do Macedonii w marcu 2017 roku.

Cele projektu

Celem projektu jest poniesienie kompetencji zawodowych uczestników poprzez:

 • nabycie nowych umiejętności zawodowych takich jak: przygotowanie wybranych dań charakterystycznych dla kuchni słoweńskiej i macedońskiej i dobieranie do nich win, sporządzanie wyrobów cukierniczych słodkich i słonych, obsługa gościa zagranicznego w hotelu w zakresie usług dodatkowych, organizacja imprez turystycznych i obsługa specjalistycznych programów komputerowych;
 • doskonalenie znajomości języka angielskiego;
 • kształtowanie postawy otwartości na inne kultury i umiejętności dzielenia się swoim dziedzictwem kulturowym;
 • kształtowanie umiejętności pracy w zespole międzynarodowym;
 • pobudzenie przedsiębiorczości uczestników;
 • wzmocnienie wiary we własne możliwości

Działania

Podczas pobytu na stażu młodzież nakręci filmy prezentujące proces przygotowania dań i ciast słoweńskich i macedońskich, stworzy prezentacje multimedialne o kompleksach hotelarskich i  atrakcjach turystycznych Słowenii i Macedonii. Materiały te posłużą do upowszechniania rezultatów projektu w szkole, w mieście i regionie.

Aktywność uczestników projektu nie ograniczy się do pracy. Podczas zajęć integracyjnych z młodzieżą słoweńską i macedońską,  wycieczek do najbardziej interesujących miejsc w kraju, wizyt w gospodarstwach agroturystycznych  uczestnicy  zapoznają się z dziedzictwem kulturowym i kulinarnym kraju. Polscy uczniowie będą mieli okazję pochwalić się naszą kulturą i kuchnią podczas uroczystej kolacji, którą przygotują technicy żywienia i cukiernicy na zakończenie pobytu. Przygotują i podadzą dania i ciasta typowe dla kuchni regionalnej Pomorza i Kujaw. Uczniowie klasy hotelarskiej i turystycznej zadbają o oprawę muzyczną wieczoru (polski folklor z Pomorza i Kujaw) oraz przedstawią prezentację o naszym kraju i regionie.

Wymiernym rezultatem projektu będzie podniesienie kwalifikacji uczestników, potwierdzonych dokumentem Europass- Mobilność.

13 czerwca 2017 r. swoje 30-lecie obchodził program "Erasmus".

Erasmus wzbogaca życie Europejczyków już od 30 lat! Wyjazd w ramach Erasmusa to dla wielu doświadczenie, które ich ukształtowało na całe życie. Od początku pierwotnego programu Erasmus w 1987 r. 9 milionów osób skorzystało z możliwości wymiany zagranicznej.

13 czerwca 2017 r. w Strasburgu w Parlamencie Europejskim oficjalne uroczystość 30-lecia programu Erasmus prowadzili przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker i przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani. Na tę okoliczność Komisja uruchomiła zaprojektowaną dla studentów, uczniów szkół zawodowych i uczestników wymian młodzieży nową aplikację mobilną Erasmus +.

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich także włączył się w obchody 30-lecia programu Erasmus. Tego dnia miało miejsce uroczyste rozdanie certyfikatów Europass-Mobilność uczestnikom realizowanego od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2017 r. projektu pt.: „Staż zagraniczny szansą na lepszy start zawodowy młodzieży” realizowanego w ramach akcji 1 – Mobilność uczniów i kadry w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe programu Erasmus+.

29 pracowników oraz ponad 50 osób uczących się w ZSG-H wzięło udział w projektach programu Erasmus+ realizowanych w latach 2014-2017 w naszej szkole.

On 13 June  2017,  the Erasmus programme celebrated its 30th  birthday.

The “Erasmus” programme has been enriching the lives of Europeans for 30 years now! For many people a stay abroad within the Erasmus programme  was an experience that has shaped them for life. Since the beginning of the original Erasmus programme in 1987, 9 million people have benefited from foreign exchange opportunities.

On  13 June 2017, in Strasbourg in the European Parliament, the official celebration of the 30th birthday of the Erasmus program was led by Jean-Claude Juncker, President of the European Commission, and President of the European Parliament, Antonio Tajani. On this occasion, the Commission launched a new mobile application Erasmus + designed for university students, vocational school students and participants of the youth exchanges. 

Technical High School of Hotel Management and Catering Industry in Toruń has also joined the celebration of the 30th birthday of the Erasmus programme. On this day,  Europass Mobility certificates were given to the participants of the “Traineeship abroad a chance of gaining better career opportunities " project realised from 1 June 2015 to 31 May 2017 within the key action 1 - Mobility of students and staff in the Vocational Education and Training sector.

29 employees and more than 50 students of our school took part in the Erasmus + programs  between 2014 and 2017.

Film instruktażowy: przygotowanie wybranych dań charakterystycznych dla kuchni macedońskiej


23.05.2017 Zajęcia upowszechniające dla uczniów ZSG-H


25.05.2017 Prezentacja stażu w Macedonii dla seniorów Domu Opieki Społecznej na Wrzosach

Uczniowie ZSG-H odwiedzili Dom Pomocy Społecznej na Wrzosach w ramach programu Erasmus+. Pod okiem pani Longiny Borkowicz przygotowali potrawy kuchni macedońskiej, które poznali podczas praktyk zawodowych w tym kraju. Uczennice klasy obsługi turystycznej przedstawiły prezentację o kulturze i atrakcjach turystycznych Macedonii. Zarówno potrawy, jak i prezentacja spotkały się z wyjątkowo życzliwym przyjęciem seniorów. "Panienki tak dobrze gotują, że mogą choćby już wychodzić za mąż”- tak skomplementowała potrawy jedna z pensjonariuszek domu. Uczennice opowiadające o Macedonii, usłyszały, że robią to tak dobrze, jak zawodowe przewodniczki. To międzypokoleniowe spotkanie okazało się bardzo satysfakcjonujące dla obydwu stron.

The students of the School of Hotel Management and Catering Industry in Toruń visited the Care Home  in the Wrzosy district on 25 May 2017.  This visit was the part of the Erasmus+ project. Students prepared some of Macedonian dishes they learned during their traineeship in Macedonia. The students of a tourist profile delivered a presentation on culture and tourist attractions of Macedonia. Senior citizens praised both  the food and the presentation.” Young ladies, you cook so well that you can get married any time”- one elderly lady commented on our students cooking skill. The tourists profile students also weren’t left without a compliment- “You sound like professional tourist guides”. This meeting of different generations proved to be very successful and enjoyable for both parties.

 

 

 

 

 

 

Macedonia powitała nas ostrym górskim powietrzem. W końcu  Krushevo, miejsce naszego pobytu, to najwyżej położne miasto w Macedonii. Obecnie to 3-tysięczne miasteczko rozbrzmiewa odgłosami protestów ulicznych - protestują nacjonaliści, którzy chcą jednorodnej narodowościowo Macedonii i sprzeciwiają się przyjmowaniu uchodźców. Ich demonstracje bardziej przypominają atmosferę pikników, głownie za sprawą muzyki rozlegającej się z głośników i uśmiechniętych twarzy uczestników. Tak oto, zupełnie przypadkiem, znaleźliśmy  się w centrum wydarzeń politycznych, które śledzimy z okien położonego na wzgórzu hotelu Montana Palace. Ten 4-gwiazdkowy hotel jest także miejscem naszych praktyk zawodowych, więc występujemy tu w podwójnej roli – gości i pracowników, co jest bardzo cennym doświadczeniem.

Zdążyliśmy już zwiedzić miasto w towarzystwie nowo poznanych kolegów macedońskich, którzy są bardzo otwarci i przyjaźni. Największe wrażenie zrobiło na nas muzeum poświęcone Tose Proeskiemu, który urodził się w Krushevie i jest nazywany Elvisem Presleyem Bałkanów. Swoją sławę zawdzięcza niezwykłemu talentowi, urodzie i charyzmie. Zginął tragicznie w wieku 27 lat, co  przyczyniło się do utrwalenia jego legendy.

Macedonia welcomed us with a harsh mountain air. After all, a place where we’re staying in- Krushevo- is the highest situated city in Macedonia. These days this small city with a population of 3 thousand inhabitants is resonating with the sounds of street protests of nationalists who want Macedonia to be nationally unified and who oppose taking in refugees. Their demonstrations are more reminiscent of a picnic mainly because of the music played from speakers and participants’ smiling faces. That way, we found ourselves totally by chance in the centre of political events that we’re watching from the windows of the Montana Palace, a hotel on the hill. This 4- star hotel is also where we have our traineeship, so we play double role here- we’re both hotel guests and its staff, which is a very valuable experience.
We already got to visit the city with our new Macedonian friends who were very open-minded and friendly. We were most impressed with the museum dedicated to Tose Proeski who was born in Krushevo and is now known as the Elvis Presley of the Balkans. He became famous thanks to his unique talent, beauty and charisma. He died tragically at the age of 27 which contributed to pass his achievements to the next generations.

Głównym naszym zadaniem w Macedonii jest doskonalenie umiejętności zawodowych. Hotelarze i technicy turystyki pracują w recepcji, poznają systemy rezerwacji, podają śniadanie i obsługują gości w restauracji. Personel hotelu jest bardzo przyjazny i pomocny

Chłoniemy atmosferę tego kraju  spotykając się z Macedońskimi rówieśnikami, rozmawiając z przechodniami na ulicy i zwiedzając różne miejsca. Gdziekolwiek się pojawimy, wzbudzamy ogromne zainteresowanie, pewnie dlatego, że Macedonię odwiedza niewielu turystów.

Wczoraj przenieśliśmy się w czasie do XIX wieku za sprawą wizyty w tradycyjnej wiosce macedońskiej, położonej wysoko w górach, tuż przy greckiej granicy. Wszystkie domy zbudowane zostały z kamienia, przy każdym domu jest duży piec do wypiekania chleba. Ze względu na trudne warunki życia- brak pracy, szkoły, sklepów,  transportu większość domów jest opuszczona( mieszka tam tylko  macedoński posiłek złożony z ciepłego pieczywa i różnych serów.

Improving our vocational competence is the main objective of this project. Hotel and tourism technicians are working at the front desk, getting acquainted with the reservation systems, serving breakfast and dealing with customers in a restaurant. Cooks had classes with energetic and colourful Olivera , a great granddaughter of the first president of The Republic of Krushevo. They learnt how to prepare 3 traditional dishes- sarmi (mini cabbage rolls made of sour cabbage), baked dumplings stuffed with salami and different kinds of cheese. We couldn’t skip a dessert- chocolate balls with dried fruit . All the food was delicious- this is an opinion of people treated with these dishes.
We soak up the atmosphere of this country, seeing Macedonian peers, talking to passers- by in the streets, visiting different places. Wherever we appear, we arouse a common interest, probably because of the fact that in general few tourists visit Macedonia.
Yesterday we travelled back to the 19th century thanks to the visit to the traditional Macedonian village high in the mountains, near the Greece border. All the houses were made of stone, and next to each house there’s a stone stove used for baking bread. The majority of the houses are abandoned due to the lack of jobs, a school, a shop, transport. There are only a couple of people living there. Finally we deserved a proper lunch- a traditional Macedonia meal consisted of warm bread and different cheeses. While eating these specialities we were admiring amazing mountain views with sheep grazing on the pastures.

W dniach 5-9 grudnia 2016 r. w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich obchodzona była nowa inicjatywa Komisji Europejskiej – European Vocational Skills Week. 

W tym terminie podjęte zostały działania mające na celu upowszechnianie rezultatów realizowanego projektu "Staż zagraniczny szansą na sukces zawodowy młodzieży".

6 oraz 7 grudnia odbyły się warsztaty kulinarne dla ponad 100 uczniów Gimnazjum w Chełmży, Gimnazjum nr 9 oraz Zespołu Szkół nr 28 w Toruniu, prowadzone przez młodzież uczestniczącą w projekcie Erasmus+. Ponadto zorganizowany został pierwszy w historii ZSG-H Mannequin Challenge

Z kolei 8 grudnia odbył się konkurs umiejętności zawodowych. Stażyści Erasmusa+ organizowali wycieczkę krajoznawczo-turystyczną w Słowenii, składali serwetki oraz naciągali ciasto prekmurska gibanica.

Poprzez organizację Tygodnia Umiejętności Zawodowych udało nam się zainteresować swoimi działaniami zarówno społeczność lokalną jak i międzynarodową – dzięki uczestnictwu w inicjatywie Komisji Europejskiej, instytucje o podobnym profilu miały sposobność do nawiązania kontaktu i wspólnego działania na rzecz rozwoju kształcenia i szkolenia zawodowego.

Galeria


 

Rezultaty projektu:

We wtorek 7 czerwca uczestnicy projektu „Staż zagraniczny szansą na lepszy start zawodowy młodzieży” (Erasmus+) przygotowali pod okiem pani Longiny Borkowicz bogracz (gulasz mięsno-warzywny na winie), poticę (ciasto drożdżowe z orzechami), strudel i roladę orzechową. Sporządzania tych dań nauczyli się podczas pobytu na stażu w Słowenii.

Następnego dnia uczestnicy projektu z klas hotelarskich pod opieką pani Agaty Rzeszut zawieźli te potrawy do Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Szosa Chełmińska. Osoby niepełnosprawne i seniorzy mieli okazję posmakować dań kuchni słoweńskiej i obejrzeć prezentację o Słowenii i projekcie. Prezentacja naszych uczniów została nagrodzona gromkimi brawami, a potrawy podane tuż po niej zyskały takie uznanie pensjonariuszy, że panie kucharki poprosiły nas o przepisy na ciasta i bogracz. Ciasta zawierają niewielką ilość cukru i tłuszczu, a więc mają walor dietetyczny.

Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej poprosiła nas o kontynuowanie współpracy. Korzyść będzie obopólna, bo nasza młodzież będzie miała możliwość prezentacji swoje umiejętności kulinarnych i zdobycia doświadczenia w występach publicznych. Młodzi ludzie przy okazji takich wizyt uczą się także wrażliwości na potrzeby osób niepełnosprawnych i starszych.

 

 Uczestnicy projektu ”Staż zagraniczny szansą na lepszy start zawodowy młodzieży” (program Erasmus+) zaprosili uczniów Gimnazjum nr 6 w Toruniu na pokaz kulinarny potraw słoweńskich. Sporządzania tych potraw nauczyli się podczas pobytu na praktykach zawodowych w Novo mesto w Słowenii.

Szymon Andrzejewski, Mateusz Jagielski (III A), Sylwester Śliwa (III C), Sandra Filocha, Paulina Kowalewska, Damian Hirt ( II A) oraz Dominika Katulska i Jagoda Mazan (III CZ) po okiem pani Longiny Borkowicz przygotowali gulasz mięsno- warzywny z dodatkiem wina, roladę orzechową, strudel i ciasto drożdżowe z nadzieniem orzechowym. Gimnazjaliści mieli okazję podziwiać biegłość naszych uczniów, przygotowujących potrawy o dużym stopniu trudności.

Po pokazie kulinarnym uczennice z klasy hotelarskiej Kinga Gąska i Monika Stosio (III HA) przedstawiły prezentację o swoim stażu w 4-gwiazdkowym hotelu Smerjeskie Toplice i opowiedziały o atrakcjach turystycznych Słowenii. Wizyta zakończyła się mocnym akcentem- degustacją potraw. Nasi goście prosili o dokładkę i przepisy, chwaląc kuchnię słoweńską i umiejętności naszej młodzieży.

                                                 

Relacja uczniów biorących udział w projekcie "Staż zagraniczny szansą na sukces zawodowy młodzieży"

Mija drugi dzień pobytu na stażu zawodowym w Novo mesto w Słowenii. W towarzystwie uczniów słoweńskich zwiedziliśmy miasto, które słynie ze znalezisk archeologicznych z epoki brązu. Novo mesto jest też siedzibą koncernu farmaceutycznego KRKA. Zwiedziliśmy także szkołę gastronomiczno-turystyczną, gdzie powitał nas dyrektor, opiekunowie praktyk i uczniowie. Następnie udaliśmy się do Ratusza na spotkanie z burmistrzem miasta, gdzie poznaliśmy historię miasta. Po południu skorzystaliśmy z okazji przejażdżki konnej podczas zwiedzania szkoły rolniczej. Widzieliśmy serowarnię, hodowlę krów i pszczół. Spotkaliśmy się z panem Edwardę Pałką, Polakiem, emerytowanym wykładowcą uniwersytetu w Lubljanie i  pracownikiem firmy KRKA. Mieliśmy również okazję poznać niezwykle ciekawego pisarza, który należy do pierwszej dziesiątki pisarzy eksperymentalnych na świecie.

Dzisiaj pracowaliśmy w restauracji, cukierni,  piekarni  i hostelu Situla. Popołudniu byliśmy w zamku Struga, gdzie uczestniczyliśmy w rekonstrukcji życia zamku z okresu średniowiecza. Świetnie się bawiliśmy udając dworzan i księżniczki,  poznając przy tym historię i kulturę tego terenu. Przed nami kolejny  dzień pełen wrażeń.

 
 
This is the second day of our training in Novo mesto in Slovenia. We had a student guided tour around the town. We learnt about the history of the town, which is famous for its archaeological foundlings from the Bronze age. Novo mesto is the town where KRKA-  the big pharmaceutical company- is located. We also took a tour round the gastronomy and hospitality school led by  our tutors and  Slovenian students. After that, we went to the Town Hall to meet the mayor of Novo mesto. In the afternoon we took a chance to ride a horse while visiting the farming school. We saw cheese production, cows and bees breeding. We met Edward Pałka- a retired Polish professor of pharmacy at Lubljana university and an employee of the KRKA company. We also met an experimental writer, belonging to the top ten in the world.

Today we have worked at the restaurant, confectionary, bakery and the Situla hostel. After lunch we went to see the Sruga castle where we participated in the reconstruction of the life of the castle  in the Middle ages. We had fun, pretending to be knights and courtiers and gaining some knowledge on the history and culture of this region.

                                                                         

Kolejny dzień praktyk za nami. Kucharze nauczyli się jak zrobić charakterystyczne dla kuchni słoweńskiej ciasto gibanica. Jet to wielowarstwowe ciasto z różnymi masami - makową, orzechową, twarogową i jabłkową. Jego podstawą jest cieniutkie ciasto od strudla. Sporządziliśmy też poticę - zawijane ciasto drożdżowe, pieczone w charakterystyczny sposób czyli w formie do baby z kominem. Uczniowie uczestniczyli w prezentacji flambirowania (podpalania) potraw na przykładzie naleśników Suzette i obserwowali proces filetowania ryb. Cukiernicy wyprodukowali i udekorowali kilka tortów, elementami, które wcześniej samodzielnie wykonali. Hotelarze i „turyści” pracowali w recepcji w hostelu Situla i obsługiwali gości w restauracji. Część kucharzy samodzielnie przygotowywała zupę krem z zielonego groszku, która zyskała uznanie personelu i była podawana gościom w restauracji. Po obiedzie uczyliśmy się języka słoweńskiego.

 

 

Another day of our traineeship has passed. The cooks have learnt how to make a typical Slovenian cake- gibanica. It consists of many layers with different kinds of cream- nut, poppy seed, cottage cheese and apple. The base of this cake is very thin strudel dough. We also made a potica- a rolled cake baked in a special baking form. The students participated in the presentation of flambeed Suzette pancakes and observed the process of fish fileting. Confectioners produced and decorated a few birthday cakes with elements prepared by themselves the day before. Tourists services technicians and hotel technicians worked at the reception desk of the Situla hostel and served customers at the restaurant. Some of our cooks prepared the soup by themselves. It was the cream green peas soup, which was praised by the staff and served at the  restaurant.

After lunch we had Slovenian language classes.

                                                                       

 

Weekend pełen wrażeń rozpoczął się od wycieczki po jednej z największych jaskiń kresowych w Europie. Skocjanska jama (jaskinia) zaskakuje nie tylko swoim rozmiarem ale także pięknem i bogactwem form skalnych w postaci stalaktytów i stalagmitów. Wędrowaliśmy kilkadziesiąt metrów nad rwącą rzeką w dole jaskini, a odgłos bulgoczącej wody skutecznie tłumił nasze rozmowy. Następnym punktem programu było zwiedzanie niewielkiego miasteczka nad Adriatykiem - Piranu, w którym obowiązują 2 języki urzędowe - włoski i słoweński. Wpływy włoskie widoczne są też w architekturze, w bistrach na każdym rogu ulicy, w klimatycznych sklepikach z pamiątkami.

W niedzielę zwiedziliśmy rezerwat przyrody, w którym rosną egzotyczne gatunki drzew charakterystyczne dla lasów  Japonii, Chin czy Ameryki, np. sekwoje. Ze względu na dużą ilość śniegu która spadła poprzedniego dnia, nie udało nam się zobaczyć najwyższego drzewa w Europie zwanego drzewem gigantycznym.

Następnym punktem programu było zwiedzenie małej destylarni i fabryczki produkującej wysokiej jakości likiery i praliny, które znajdą się wkrótce na półkach polskiej sieci handlowej „Piotr i Paweł”. Zostaliśmy ugoszczeni  przez właściciela iście po królewsku dobrymi serami, wędlinami i oczywiście czekoladkami. Po południu oprowadzono nas po kompleksie hotelowym Doljenske Toplice, gdzie przez 2 godziny relaksowaliśmy się, kąpiąc się w basenach termalnych.


A fun-filled weekend began with a tour round one of the largest caves in Europe -  Skocjanska jama . It is surprising for visitors not only because of its size but also the beauty and richness of rock formations as stalactites and stalagmites. We hiked a few dozen meters above the rushing river at the bottom of the cave, and the sound of bubbling water effectively muffled our conversations. The next point  in our itinerary was a visit to a small town at the Adriatyk seaside- Piran, where there are 2 official languages - Italian and Slovenian. Italian influences are also visible in the architecture, in the bistros on every street corner, in a tiny souvenir shops.
On Sunday we visited the nature reserve, where there are exotic species of trees characteristic of forests in Japan, China or America for example- redwoods. Due to the large amount of snow that had fallen the previous day, we were unable to see the tallest tree in Europe called the giant tree. Next we “paid a visit” to the small distillery and factory producing high quality liqueurs and pralines, which will soon be on the shelves of Polish retail chain, "Peter and Paul". We were treated  royally with good cheeses, cold meats and of course chocolates. In the afternoon we were shown around the hotel complex Doljenske Toplice, where we were relaxing for 2 hours , bathing in the thermal pools.

                                                                              

Odkrywamy coraz więcej tajników słoweńskiej kuchni. Ze względu na stopień trudności przygotowania  gibanicy, poticy i strudla, powtórzyliśmy cały proces przygotowania tych ciast. Tym razem nie potrzebowaliśmy już pomocy nauczyciela i słoweńskich kolegów. Poza tym gotowaliśmy zupę krem z dyni i pomidorów, fantazyjnie doprawioną przyprawą piernikową – w końcu jesteśmy z Torunia. Inna grupa kucharzy zrobiła krem marchewkowy z dodatkiem soku pomarańczowego. Obie zupy trafiły na stoły restauracji Gostisce na Trgu. Cukiernicy upiekli niezliczone ilości kruchych ciasteczek, które przekładali różnymi kremami. Technicy hotelarstwa i turystyki  obsługiwali gości w recepcji i w sali restauracyjnej, doskonaląc przy tym swój angielski.

Po obiedzie uczestniczyliśmy w wykładzie prowadzonym przez panią Longinę Borkowicz na temat jakości wina. Kolejne popołudnie poświęciliśmy na zapoznanie się z kulturą Novego mesta poprzez prace świetnego XX-wiecznego malarza Bożydara Jakaca.

We are discovering more and more secrets of Slovenian cuisine. Due to the difficulty of preparing gibanica, potica and strudel, we repeated the whole process of preparation of these cakes. This time we didn’t need any help from our  teacher and Slovenian colleagues. Apart from that , we cooked the cream soup from pumpkin and tomatoes,  fancifully flavoured with gingerbread spice- all in all,  we are from Torun. Another group of cooks made the carrot cream with the addition of orange juice. Both soups appeared to be a big hit with the guests of the restaurant Gostisce  na Trgu. The  Confectioners baked countless biscuits with various kinds of cream.  Hospitality and tourism technician served guests at the reception desk and in the dining room, at the same time improving their English.
After lunch,  we took part in a lecture on the quality of  wine run by our  Mrs  Longina Borkowicz. The next afternoon, we were getting acquainted  with the culture of Novo mesto through the works of a great twentieth-century painter Bożydar Jakac.

                                                      

Planica, Bled, Ljubljana

Nawet specjalnie nie marudziliśmy, kiedy wstawaliśmy o 4 rano, żeby punktualnie dotrzeć na konkurs skoków narciarskich w Planicy. Z biało-czerwoną flagą, jechaliśmy  kibicować naszym skoczkom. Atmosfera już podczas skoków próbnych była gorąca- flagi, okrzyki, bębenki i ogólny entuzjazm fanów, głównie Słoweńskich, bo u Słoweńców skoczkowie narciarscy to dobro narodowe. W Planicy spotkaliśmy  polskich kibiców, a potem dowiedzieliśmy się, że na trybunach był  również Adam Małysz. Najlepszy z Polaków, Kamil Stoch,  zajął 15 miejsce, ale za to reprezentanci gospodarzy Peter Prewc i Robert Kranjec odpowiednio 1 i 3 miejsce. Cieszyliśmy się z ich sukcesu razem z naszymi słoweńskimi kolegami. Po konkursie był czas na podziwianie ośnieżonych Alp w pełnym słońcu podczas długiego spaceru przez las do miejscowości, gdzie czekał na nas dobry obiad.

Następnie pojechaliśmy do Bledu. Na jeziorze o tej samej nazwie jest wysepka, a na niej malowniczy kościółek, odbijający się w tafli wody. Widok jest niezwykły i jest zaliczany do największych atrakcji turystycznych Słowenii.

Weekend rozpoczęliśmy od zwiedzenia stolicy Słowenii - Lublany w towarzystwie uczniów ze szkoły słoweńskiej i pana Edwarda Pałki, Polaka, którego można nazwać ambasadorem kultury polskiej na Słowenii. Usłyszeliśmy historię miasta, która sięga czasów rzymskich. Spacerowaliśmy po potrójnym moście (3 mosty tuż obok siebie) i po moście zwanym żartobliwie „Mostem Teściowej”, pewnie z powodu 4 kamiennych smoków, które go strzegą. Miasto tętni życiem dzięki wielkim placom targowym, gdzie handluje się wędlinami, warzywami, owocami, kwiatami i najróżniejszymi drobiazgami. Zapach kwiatów, kawy, smażonego mięsa, gwar rozmów, wypełnione po brzegi restauracje i kafejki, melodie grajków ulicznych - wszystko to składa się na niepowtarzalną atmosferę tego miasta.

Planica, Bled, Ljubljana
We weren’t moaning even though we had to get up at 4 am to be on time for the ski jumping contest in Planica. Having prepared a white-red flag we were going to support our ski jumpers. From the very beginning you could feel the enthusiasm in the air- people were waving their national flags, screaming and drumming. They were mainly Slovenians as ski jumping is considered their national sport. Then, we met some Polish ski jumping fans and found out that even Adam Małysz was somewhere on the stands. In the Polish national team, Kamil Stoch was the star, who took the 15th place. As for Slovenians, Peter Prevc was the winner and Robert Kranjec was the third. We were celebrating their success together with our Slovenian friends. Right after the contest, we took a long walk to admire a beautiful view of snow-capped Alps in glaring sunshine. When we finally got to a small village there was a good dinner waiting for us. Then, we drove to Bled, where we admired a picturesque church being reflected in the panel of the lake. The view is breath-taking and is considered to be one of the biggest tourist attractions in Slovenia. We started our weekend off visiting Ljubljana together with students from a Slovenian school and Edward Pałka, who is the ambassador of the Polish culture in Slovenia. We learned about the city’s history which dates back to the Roman times. We were walking along the “triple- bridge” and then another one humorously called “ Mother-in-law bridge”, which is guarded by 4 rock dragons ( now you know where its name comes from…). The city is lively and vibrant thanks to the big marketplaces, where you can buy cold meat, fresh vegetables, fruit, flowers, etc. What makes this city so special? It’s the smell of flowers, coffee, fried meat, the hum of conversations, crowded restaurants and cafes and the melodies by street musicians.

 

Wysoka ocena wystawiona uczniom naszej szkoły przez partnerów słoweńskich

Dr Edward Pałka, wykładowca i emerytowany pracownik firmy KRKA, który towarzyszył uczniom z Torunia podczas wycieczek po Słowenii, w swoim mailu napisał:

„Uczniowie byli bardzo przyjemni, kulturalni i w ogóle na poziomie dobrze reprezentowali Toruń, jak i Polskę. Możecie nie tylko być z nich zadowoleni, ale i dumni. Dzisiaj była informacja w radiu o skończonej praktyce i bardzo dobrze oceniono uczniów, zwłaszcza współpracowanie, dyscyplinę i zainteresowanie procesem nauczania.”

 

Macedonia przygotowanie kulturowe:


 

Słowenia przygotowanie kulturowe:

 


 

Students of our school will have an opportunity to take part in a 2-week traineeship in restaurants and hotels in Slovenia and Macedonia under Erasmus+ program. Our partners, Grm Novo mesto- Center Biotehnike In Turizma in Slovenia and  Naum Naumowski Borce, Krushevo in Macedonia will provide workplace for our students’ training.

There will be 32 participants of the project. 16 students of the second and third years of the following profiles:  nutrition and gastronomy services technicians,  pastry chefs,  hospitality technicians and  tourism technicians will have their training in Slovenia in 2016. Another group identical as for profiles and the number of persons is going to visit Macedonia in 2017.

The aim of our project is to improve the students' vocational competence through:

 • acquiring new vocational skills: preparing dishes of Slovenian and Macedonian cuisine  and selecting wines to main courses, making sweet and salty pastry typical of Slovenian and Macedonian cuisine, providing additional services for foreign guests, planning and preparing a trip for the participants of the project and operating tourism computer programmmes;
 • improving the command of the English language;
 • shaping the attitude of openness to other cultures and skills to share their own cultural heritage)
 • improving the ability of working as  team members in a foreign environment
 • stimulating  the participants' entrepreneurship
 • improving their self- esteem

The participants will shoot short films presenting the process of preparing dishes and pastries of Slovenian and Macedonian cuisine. They will also make a multimedia presentation about the hotel complex and tourist attractions of Slovenia and Macedonia. These materials will be used to disseminate the results of the project at our school and during various events, both local and regional, among them  "Tastes of Pomerania and Kujavy region"picnic, which is wildly known in the region.

Activity of the project's participants will not be limited to work. During the course of integration with the Slovenian and Macedonian youth, excursions to the most interesting places in the country, and visits to agri-tourism farms, the participants will get acquainted with cultural and culinary heritage of the country. Polish students will have the opportunity to show off our culture and cuisine during the gala dinner, which will be prepared by nutrition technicians and confectioners at the end of their stay. They will serve the regional dishes and cakes typical of Pomerania and Kujavy region cuisine. Students from hotel and tourism classes will be responsible for the musical setting of the evening (Polish folklore of Pomerania and Kujavy) and provide a presentation about our country and the region.

The project is expected to bring significant benefits. Receiving the Europass- Mobility.


 

W wyniku oceny wniosków złożonych w ramach sektora Młodzież – Akcja 1. – Mobilność Edukacyjna, w roku 2015, R1. wniosek nr 2015-1-PL01-KA105-014026 pt.: Games as the most powerful learning tool on the world” złożony przez Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu w dniu 17 kwietnia 2015 r. został zatwierdzony do realizacji przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu Erasmus+

Data rozpoczęcia projektu: 01.06.2015 r.

Data zakończenia projektu: 31.01.2016 r.

Uczestnikami projektu pt.: „Games as the most powerful learning tool on the world” jest młodzież w wieku 17-21 lat organizacji uczestniczących w projekcie: Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu, Strednej odbornej skoly obchodu a sluzieb w Słowacji, Amasya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi w Turcji i Naum Naumoski Borce – Krushevo w Republice Macedonii. W sumie będzie to 32 uczniów oraz 5 opiekunów/liderów. Warto podkreślić, że wszyscy partnerzy projektu reprezentują ten sam typ organizacji, których misją jest kształcenie przedsiębiorczych absolwentów, wszechstronnie przygotowanych do pracy na zmieniającym się rynku.

Projekt związany jest z sytuacją młodych ludzi na rynku pracy, zarówno krajowym, jak i europejskim. Jednocześnie wynika on z potrzeby rozwoju osobistego młodzieży, która pragnie zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie. Projekt wspiera rozwój postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży, umożliwiając praktyczne poznanie funkcjonowania firmy, dając przestrzeń na  kształtowanie się innowacyjnych pomysłów i rozwiązań.

Głównym celem „Games as the most powerful learning tool on the world” jest rozwijanie umiejętności i kompetencji pożądanych na rynku pracy, tzw. kompetencji miękkich, takich jak przedsiębiorczość, komunikatywność, kreatywność czy współpraca. Istotne jest też wzmacnianie w procesie kształcenia elementów przygotowujących do podejmowania samodzielnej skutecznej działalności rynkowej.

Tematem projektu jest grywalizacja. Jest to dziedzina, która wykorzystuje mechanikę gier do zmiany aktywności, które postrzegane są jako nieatrakcyjne w te angażujące uczestnika. Projekt wspiera kształcenie umiejętności kluczowych XXI w. W zrozumieniu mechanizmów rządzących grupą ma pomóc uczestnikom pierwsze zaplanowane działanie, czyli warsztaty z doradcą zawodowym nt. diagnozy ról pełnionych w zespole. Umiejętne określenie swojej dominującej roli oraz ról dodatkowych ma pogłębić wiedzę uczestników o samych sobie oraz pobudzić siłę wewnętrzną do działania – motywację. Realizacja prezentacji wybranych narodowych gier planszowych podczas „Dnia narodowych gier planszowych” stymulować będzie sytuacje, w których kształtowane będą w uczestnikach postawy wynikające z głębszego zrozumienia specyfiki innej kultury, świadomości źródeł różnic kulturowych i pozbywania się uprzedzeń wobec młodzieży z zagranicy. Uczestnicy rozwiną swoje zainteresowanie kulturowymi osobliwościami zagranicznych partnerów. Prezentacja narodowych gier planszowych będzie wstępem do kolejnej fazy projektu - wykorzystania gier symulacyjnych jako innowacyjnych narzędzi w zakresie przedsiębiorczości. Celem tego działania jest pokazanie mechanizmów rządzących gospodarką, nauka ekonomicznego myślenia. Z kolei wizyta w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Toruniu oraz spotkanie w Hanza Cafe mają na celu poznanie idei start-upów (Geek Carrot Girls) oraz Misji ToRun. Wszystkie poprzednie działania prowadzą do poznania przez uczestników idei oraz przykładów grywalizacji. W rezultacie stworzone zostaną międzynarodowe projekty grywalizacji.

 

The participants of the project: "Games as the most powerful learning  tool on the world" are young people aged 17-21, who are students of the organizations participating in the project: Technical School of Hotel Managment and Catering Industry in Toruń, Stredná odborna Škola obchodu a Služieb in Slovakia, Amasya Mesleki ve Teknik Anatolian High School in Turkey and Naum Naumoski Borce - Krushevo in the Republic of Macedonia.

It is worth adding  that all partners are represented by the same  type of organization, whose mission is to educate enterprising graduates, well prepared for work in the changing market.

The project is related to the situation of young people in the labour market, both at national and European levels. It  also meets  the need for personal development of young people who want to increase their employability. The project supports the development of entrepreneurial attitudes among young people, providing practical knowledge about the company, giving space for the development of innovative ideas and solutions.

The main objective of the "Games as the most powerful learning tool" is to develop skills and competencies desired in the labour market, soft skills such as entrepreneurship, communication, creativity and collaboration. It is also important to strengthen the elements preparing for taking up economic activities during the educational process.

The theme of the project is gamification.  Gamification refers to the utilization of game mechanism and dynamics in non-game settings such as social media or workplace. Gamification has been applied in several different fields to improve user’s  engagement, physical exercise, and learning. Gamification techniques leverage people’s tendency to desire competition, achievements and status by rewarding players who accomplish desired tasks. The project supports the training key skills of XXI

century. To understand the mechanisms how the group works first the scheduled activity diagnoses the  roles in the team. This activity helps the participants to choose its dominant role and additional roles to deepen their knowledge about themselves and boost inner strength to act - motivation.  Implementation of the presentation of selected national board games during the "National Day of board games" stimulate the situations in which participants will learn attitudes resulting from a deeper understanding of the specifics of a different culture, awareness of cultural differences sources and dispose of prejudice against young people from abroad. The  participants will develop their interest in the cultural peculiarities of foreign partners. The presentation of the national board games will be the first step to the next phase of the project – the use of simulation games as innovative tools in the field of entrepreneurship. The purpose of this activity is to show the mechanisms governing  economics, a science of economic thinking. The visit to the Academic Business Incubator in Toruń and Hansa Cafe meeting is aimed at understanding the idea of start-ups (Carrot Geek Girls) and the Mission of Torun. All the previous actions lead to finding out other  participants’ ideas and examples of gamification. As a result, international projects of gmification will be created. The task is to stimulate creativity and innovation: to demonstrate the ingenuity and originality, critical thinking and problem solving: recognizing the needs of your own and others, will demonstrate learning a lifelong and continuous skills development.

Implementation of the project entitled: "Games as the most powerful learning tool on the world" is an investment in human resources. They improve the skills of  workforce. Although the results of such actions may occur over time, and the profits are visible only in the long term, they are considered to be significant and durable. Cohesion policy increases the level of employment. In the short term, it is primarily the result of increased economic activity caused by the co-financed investments. In the long term, the same investment increases labour productivity and competitiveness by improving infrastructure, manufacturing methods, the structure of the industry, the labour force, etc. This in turn  leads to the further development of economic activity and employment and generally persists for a long time after the completion of the original expenditure.