Na zaproszenie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu Erasmus+ w dniach 04.05-07.05.2016 r. reprezentantka ZSG-H Anita Streich wzięła udział w międzynarodowym szkoleniu „Quality Matters Seminar – A cross sectoral approach to mobility projects within Erasmus+ programme”.

Zgłoszenie udziału w spotkaniu miało formę konkursu dla koordynatorów najlepszych projektów realizowanych w ramach programu Erasmus+.

Tematyka seminariumdotyczyła aspektów jakościowych m.in. przygotowania kulturowego, transferu wiedzy i doświadczenia, planowania mobilności jako procesu uczenia się, związanych z realizacją projektów akcji KA1 w ramach programu Erasmus+.

Moje oczekiwania wobec udziału w seminarium zostały spełnione. Dzięki uczestnictwu w  Quality Matters Seminar usystematyzowałam swoją wiedzę nt. zarządzania cyklem projektu.  Poszerzyłam także swoje wiadomości nt. aspektów jakościowych związanych z przygotowywaniem uczestników i ewaluacji mobilności.

Ponadto miałam okazję indywidualnych rozmów z pracownikami narodowych agencji programu Erasmus+ różnych krajów Europy, m.in. Polski, Czech, Szwecji, Norwegii, Wielkiej Brytanii oraz podzielenia się spostrzeżeniami i doświadczeniami z realizacji projektów kilku sektorów programu Erasmus+, których beneficjentem jest ZSG-H.

Najcenniejszą jednak dla mnie wartością seminarium było poznanie ciekawych ludzi reprezentujących szkoły, centra edukacyjne oraz organizacje non-profit. Pozyskane w czasie Quality Matters kontakty mam zamiar wykorzystać do prowadzenia współpracy międzynarodowej ZSG-H w przyszłości.

Anita Streich, a ZSG-H representative was invited by the Fundation for the Development of Educational System- the National Agency of the Erasmus+ Programme to take part in the international training „Quality Matters Seminar – A cross sectoral approach to mobility projects within Erasmus+ programme” which took place from 4th to 7th May 2016.

Application for the participation in the meeting took the form of a competition for the best coordinators of projects in the Erasmus +

During the seminarthe quality issues connected with the realization of the projects KA1 within Erasmus+ projects were discussed, among others, cultural preparation, transfer of knowledge and experience, the planning of mobility.

My expectations related to the seminar have been met. By participating in the Quality Matters Seminar I systematized my knowledge on the project  management. I also broadened my knowledge on  quality aspects related to the preparation of participants and the evaluation of mobility.

 In addition, I had an opportunity to talk to the employees of the national agencies of Erasmus + programme  of various European countries, including Poland, Czech Republic, Sweden, Norway, Great Britain, and share opinions and experiences on  project management in several sectors of the Erasmus + programme.

Meeting interesting people, representing schools, educational centres and non-profit organizations  is the biggest value of this seminar.  I intend to use these contacts for the international cooperation of  ZSG - H in the future.