contact person:   Ms. ANITA STREICH

email:                  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


Na zaproszenie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu Erasmus+ w dniach 04.05-07.05.2016 r. reprezentantka ZSG-H Anita Streich wzięła udział w międzynarodowym szkoleniu „Quality Matters Seminar – A cross sectoral approach to mobility projects within Erasmus+ programme”.

Zgłoszenie udziału w spotkaniu miało formę konkursu dla koordynatorów najlepszych projektów realizowanych w ramach programu Erasmus+.

Tematyka seminariumdotyczyła aspektów jakościowych m.in. przygotowania kulturowego, transferu wiedzy i doświadczenia, planowania mobilności jako procesu uczenia się, związanych z realizacją projektów akcji KA1 w ramach programu Erasmus+.

Moje oczekiwania wobec udziału w seminarium zostały spełnione. Dzięki uczestnictwu w  Quality Matters Seminar usystematyzowałam swoją wiedzę nt. zarządzania cyklem projektu.  Poszerzyłam także swoje wiadomości nt. aspektów jakościowych związanych z przygotowywaniem uczestników i ewaluacji mobilności.

Ponadto miałam okazję indywidualnych rozmów z pracownikami narodowych agencji programu Erasmus+ różnych krajów Europy, m.in. Polski, Czech, Szwecji, Norwegii, Wielkiej Brytanii oraz podzielenia się spostrzeżeniami i doświadczeniami z realizacji projektów kilku sektorów programu Erasmus+, których beneficjentem jest ZSG-H.

Najcenniejszą jednak dla mnie wartością seminarium było poznanie ciekawych ludzi reprezentujących szkoły, centra edukacyjne oraz organizacje non-profit. Pozyskane w czasie Quality Matters kontakty mam zamiar wykorzystać do prowadzenia współpracy międzynarodowej ZSG-H w przyszłości.

Anita Streich, a ZSG-H representative was invited by the Fundation for the Development of Educational System- the National Agency of the Erasmus+ Programme to take part in the international training „Quality Matters Seminar – A cross sectoral approach to mobility projects within Erasmus+ programme” which took place from 4th to 7th May 2016.

Application for the participation in the meeting took the form of a competition for the best coordinators of projects in the Erasmus +

During the seminarthe quality issues connected with the realization of the projects KA1 within Erasmus+ projects were discussed, among others, cultural preparation, transfer of knowledge and experience, the planning of mobility.

My expectations related to the seminar have been met. By participating in the Quality Matters Seminar I systematized my knowledge on the project  management. I also broadened my knowledge on  quality aspects related to the preparation of participants and the evaluation of mobility.

 In addition, I had an opportunity to talk to the employees of the national agencies of Erasmus + programme  of various European countries, including Poland, Czech Republic, Sweden, Norway, Great Britain, and share opinions and experiences on  project management in several sectors of the Erasmus + programme.

Meeting interesting people, representing schools, educational centres and non-profit organizations  is the biggest value of this seminar.  I intend to use these contacts for the international cooperation of  ZSG - H in the future.


W wyniku oceny wniosków złożonych w ramach akcji 1 – Mobilność kadry edukacji szkolnej w sektorze Edukacja szkolna w roku 2016 r. wniosek pt.: Visible learningzostał zatwierdzony do realizacji przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu Erasmus+

Wniosek był oceniany zgodnie z kryteriami podanymi w Przewodniku po programie Erasmus+.

Ocena eksperta:

Projekt jest bardzo dobry. Plan projektu i jego realizacji jest spójny z postawionymi sobie celami i może gwarantować osiągnięcie efektów, które przełożą się na pracę szkoły i jej dalszy rozwój w wymiarze europejskim. Wnioskowane mobilności, zarówno typu kurs jak i typu job shadowing są zasadne i służą doskonaleniu zawodowemu nauczycieli. Wniosek jest przygotowany bardzo starannie i planowane działania są jasno, wyczerpująco opisane. W przygotowaniu wniosku szkoła potrafi wykorzystać dotychczasowe bogate doświadczenie we współpracy europejskiej.

Cele projektu:

 • Skuteczniejsze przygotowanie absolwentów do aktywnego funkcjonowania na rynku pracy poprzez modernizację oferty edukacyjnej szkoły, w której stosowane są nowoczesne metody nauczania typu CLIL, pozwalające na kształcenie umiejętności kluczowych zawartych w podstawie programowej;
 • Wyrównanie dysproporcji edukacyjnych w procesie nauczania poprzez wdrożenie nowych, skutecznych form pomocy uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • Dzielenie się doświadczeniami dydaktyczno-wychowawczymi i formułowanie w oparciu o nie strategii użytecznych działań;
 • Budowanie świadomości różnorodności i otwartości na odrębności kulturowe;
 • Budowanie wizerunku szkoły jako placówki skutecznie pozyskującej fundusze unijne i podejmującej współpracę międzynarodową;
 • Zdobycie kompetencji językowych zapewniających sprawne posługiwanie się językiem obcym. Rozwój kompetencji uczestników z zakresu efektywnego komunikowania się w języku angielskim na poziomie B2.
 • Doskonalenie kadry wynikające z potrzeb szkoły i istotny sposób wpływające na podniesienie jakości kształcenia, wychowania i opieki.

Uczestnictwo w kursach:

8 uczestników projektu weźmie udział w kursach, które dadzą im możliwość doskonalenia umiejętności językowych, metodycznych oraz merytorycznych z zakresu CLIL oraz pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Job shadowing

6 uczestników job shadowing będzie miało możliwość zapoznania się z fińskim, tureckim i macedońskim systemem edukacji oraz bazą dydaktyczną szkół partnerskich. Dzięki obserwacji i uczestnictwu w zajęciach zapoznają się z metodami pracy w różnych środowiskach kulturowych oraz znajdą pomysły na wprowadzenie nowych narzędzi do swojego warsztatu oraz na wdrożenie rozwiązań edukacyjnych obserwowanych za granicą.

 

 

DESCRIPTION

1. Name of the good practice (title, year):

   Project „Visible Learning"

2. General objective of the good practice:

 • getting acquainted with modern methods of equaling pupil’s educational disparities in the  learning process and effective form of helping students with special educational needs.
 • Gaining experience in teaching Ethic lessons in different cultural environment by sharing teaching-education experience

3. Name  of the Host Institution:

    SOU SV.NAUM OHRIDSKI secondary school

4. City and country:

     Partizanska 22 , 6530 Makedonski Brod

     Macedonia / MACEDONIA

5. Name and email of the Contact Person in the host institution:

    Jacquelina Ivanovska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6. Name

    Roman Wojda / Aleksander Marcinkowski

7. Dates of the job shadowing:

    12.03-17.03. 2018

8. Topic to which the GP (Good Practice) is related:

Assessing of one’s teaching process and work organisation in order to achieve better teaching results, taking into account student’s abilities and teacher’s professional competencies

9. Reason for choosing the GP:

Macedonian educational system that offers equal and completely free opportunities of education for all, irrespective of matters of residency, sex, economic situation or linguistic and cultural background.

However, this policy also have some disadvantages and many Macedonian schools faces some problems. In Macedonia every pupil and student of primary and secondary school, no matter what cultural and religious background  one comes from, has the right to educational financial support.

10. Description of the GP (+/-500 words):

During the visit to Macedonia on the days from 12th.03 to 17th.03. 2018 we had possibility to get acquainted with the organizational structure of hosting school, its didactic base, Macedonian System of Education as well as cooperation between the school and local institutions such as social assistance. We also had the chance to compare the supervisory process made by regional education authority inspector.

During our stay in the school we met with Teachers Council of the hosting school, the principal of the school, the students, regional director of the social assistance, local education authority inspector and the major of the town. During our discussion with the Teachers Council we talked about learning difficulties, interests and we exchanged teaching experiences a well as issues of diminishing number of students and the ways of coping with the situation. Attending in lessons of Ethics, Philosophy and English has given us possibility of comparing the national syllabuses in both educational systems on the level of high schools. We analyzed school records such as class registers and observed Ethic, Philosophy and English  lessons.

The School visit has increased our knowledge about school interior design, friendly for students and school employees. We learned that special needs education is generally provided in conjunction with mainstream education. The aim is to prevent existing problems from becoming more serious or expansive. If children cannot adequately cope with mainstream education, in spite of general or intensified form of support, they must be given special support. However the most important problem in this case is unwillingness of parents who don't want to confess that they have children with some mental disabilities what is caused  by cultural background. As the result they don't want to cooperate with the schools in such situations.

The visit in the Macedonian school has broadened our knowledge about the educational system of the countries which have been building their national identity shortly after the colapse of The Republic of Yugoslavia and aspiring to access to European Union. In Macedonia education is free of charge, the students get free students books, they don't have to pay for accommodation and food in dormitories. However, it has main disadvantage which is uncontrolled flow of students from small towns such as Makedonski Brod to bigger towns , where the students have better possibilities of getting job in future. It leads to drastical decreasing number of students in schools from small towns, which have no economical possibilities to attract the students to their schools.

11. Description of target group:

Students with special educational needs: students with mild mental retardation

Students with mild mental retardation have problems with logical, abstract, mathematical, analog thinking. Mechanical and cognitive memory can be on average level. The volume of words is poor. There are often problems with attention. Students have difficulty in mastering the content from the core program. It is often harder for them to control emotions. They are usually critical of themselves. They see that they are different from the environment. This students have low self-esteem.

12. Skills involved for the staff:

Both primary and secondary teachers must have a master's degree to qualify. Teaching is a respected profession and entrance to university programs is highly competitive. However the sallaries are inadequate to the qualifications of the teachers.  Teachers in Macedonia are given a great deal of responsibility and are allowed unfettered flexibility in what and how they teach. Performance is observed and graded similarly to Polish assessing system. Detailed plans and lessons scenarios are obligatory.

13. Resources (Human, technical and other needs to implement the GP):

 • Comprehensive stimulation of cognitive development and enrichment
 • Vocabulary resource to suit the child's ability during classes revalidation and didactic
 • Personalized working methods with the student, how to check messages and ratings, also during external exams
 • Inclusion in various forms of activity, support of strengths, perceiving and rewarding achievements - to build positive self-esteem and to learn motivation
 • Guidance and counselling aims is very important to support, help and guide pupils and students so that they can all perform as well as possible in their studies and be able to make correct and appropriate decisions concerning their education and careers.
 • Teachers should treat children and young people as individuals and help them to proceed according to their own capabilities.
 • Learners should also experience success and joy of learning.
 • Teachers enter the profession full of drive and enthusiasm. They are in the job for the right reasons. We must trust them and keep that drive alive. To do this, we must give them the tools and time they need to recover after a hard day at work. If teachers aren’t encumbered by tasks that don’t benefit them or their students, they’ll be able to do a better job.

 

14. External conditions needed to be met for implementing the GP:

Not all the classrooms equipped with latest generation equipment, mulitmedia equipment, lack of school Internet access. Tere is a gym, small number of toilets, art room, work space for each teacher

15. Risk related to implementation of the GP:

Not enough time to support pupils, small teacher involvement to help student with special needs, student's unwillingness to work, lack of parental support, not enough money to buy equipment

16. Expected results of the GP for the clients (or staff):

Participation in the project affected the professional development of the teachers participating in the project. We have learned the specifics of working with young people in other countries, and have also established a number of useful contacts that can transform into later successes in the implementation and organization of international projects.  Such meetings are also a source of inspiration - the time when interesting ideas are born for further action. We are teachers looking for new teaching styles that meet the interests of the students, so the course I want to take part in is in line with our teaching. For example, in English, there are many words of English that I use during class. With this knowledge students are more likely to absorb new lexical material and are more likely to learn the language. Proposing new alternative teaching methods is a great incentive for learning for students with different educational needs. The various extracurricular activities that I lead can be one of these methods. As a result of the program, students are offered other interesting forms of extracurricular activities and I hope to find inspiration in participating in the project. We also plan to create a work program with a gifted student. As class tutors we are interested in solving the problems of youth in other countries. Ethical issues are dealt with during the classes with the tutor, so it is important to be able to transfer the knowledge acquired to the school in Poland and to the Polish educational realities. On the other hand, documenting my professional achievements with the Europass document will increase our attractiveness in the labor market. In addition, participation in the project will be a continuation of the course in which we took part in getting to know the modern school and working methods in Macedonia. It will greatly affect our professional development and at the same time develop the competence of communicative communication in English so much needed in the current times.

17. Can the GP be measured? Which can be the indicators?:

 • 100 percent students motivated to learn, feeling good and safe at school
 • More tasks to motivate students and less ask for lesson and quizzes
 • All children, clever or not, are taught in the same classrooms
 • 100 percent of children receive extra help
 • The difference between weakest and strongest students will be smaller
 • 100 percent of students with mild mental retardation graduate from the high school.

 

 
 

 

 

 

DOBRA PRAKTYKA - GOOD PRACTICE

DESCRIPTION:

1.Name of the good practice (title, year):  

Społeczność szkolna fundamentem w procesie nauki czytania uczennicy ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 2017;

2.General objective of the good practice:  

Mobilizacja społeczna i wsparcie uczennicy szkoły średniej do opanowania umiejętności czytania bez wykluczenia jej ze społeczności szkolnej.

3. Name  of the Host Institution:  Nazwa instytucji goszczącej

 Joensuun, yhteiskoulun lukio;

 4. City and country:

Joensuu, Finlandia;

 5. Name and email of the Contact Person in the host institution

Esa Raty, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 6. Name

Agnieszka Dutkiewicz, Iwona Pawlak;

 7. Dates of the job shadowing:

11.09.2017-16.09.2017;

 8. Topic to which the GP (Good Practice) is related:

Zaangażowanie społeczności jako metoda.

 9. Reason for choosing the GP:

Podczas naszego pobytu w szkole średniej w Joensuu w czasie rozmowy z nauczycielem SPE zaskoczyła nas informacja, ze ok. 8% uczniów tejże placówki  w pierwszej klasie ma problemy z umiejętnością czytania lub pisania. Zastanowiło nas, jak uczeń w szkole średniej może nauczyć się czytać nie mając dodatkowych zajęć edukacyjnych w tym zakresie. Po wnikliwej rozmowie oraz wywiadach z kadrą pedagogiczną uczącą w tej klasie udało nam się zebrać informacje na temat form pomocy i technik nauczania, jakimi objęci są uczniowie z takimi problemami

 10. Description of the GP (+/-500 words):

Uczennica rozpoczęła naukę w szkole średniej z diagnozą bardzo słabych umiejętności czytania. W związku z tym została skierowana do nauczyciela SPE. Przeprowadzono testy dotyczące czytania i rozumienia języka fińskiego oraz logicznego myślenia:

 • podział ciągu literowego na wyrazy z wzrastającym stopniem trudności;
 • znalezienie błędów literowych w wyrazach;
 • dyktando;
 • rozumienie i odpowiedź na pytania na podstawie tekstu źródłowego.
 • zadania z matematyki.

Wyniki przeprowadzonych testów potwierdziły duże problemy u uczennicy w czytaniu oraz problemy z matematyki wynikające z braku możliwości przeczytania zadania.

Odbyła się rozmowa na poziomie nauczyciel SPE - rodzice uczennicy, których poinformowano o problemach, zebrano wywiad oraz poproszono o pomoc w nauce czytania ich córce poprzez rozwiązywanie udostępnionych przez szkołę zadań w różnych formach.

Dziewczynce nie oferowano żadnych dodatkowych zajęć z nauki czytania ponieważ fiński system edukacji zakłada, że każde dziecko rozpoczynając naukę na obecnym poziomie edukacyjnym powinno umieć czytać i pisać.

Odbyły się konsultacje z dyrektorem, doradcą zawodowym, uczącymi nauczycielami i opiekunem grupy, których głównym zadaniem było wsparcie uczennicy m.in. poprzez:

 • motywowanie,
 • dostosowanie ilości i rodzaju materiału do możliwości edukacyjnych dziecka,
 • udostępnienie przez nauczyciela języka fińskiego materiałów do wykorzystania w pracy w domu (także z rodzicami).

Jedną z metod pracy z uczennicą było czytanie przez nauczycieli testów wewnętrznych  sprawdzających  wiedzę oraz możliwość rozwiązywania ich ustnie przez dziecko.

Uczennica brała udział w wielogodzinnych indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym, który pokazał jej m.in. drogi rozwoju kiedy osiągnie ona swój sukces nabywając umiejętności czytania jak również poinformował ją co się może wydarzyć gdy tych umiejętności nie nabędzie. Jednocześnie wskazał jej możliwości zawodowe w obu przypadkach zgodnie z jej predyspozycjami.

Uczennica miała zindywidualizowany system nauczania dostosowany do jej problemów edukacyjnych. Uczestniczyła we wszystkich zajęciach z rówieśnikami z grupy. Jej grupa rówieśnicza także wspierała ją w pokonywaniu problemów i mobilizowała do nauki czytania.

W ciągu roku szkolnego problem braku umiejętności czytania został rozwiązany dzięki wspólnej pracy i wsparciu wszystkich zainteresowanych stron.

 11. Description of target group:

Uczniowie nie umiejący czytać, którzy rozpoczynają naukę w szkole średniej.

 12. Skills involved for the staff:  

 • umiejętności dialogu motywującego oraz pokazywanie ścieżki rozwoju zawodowego;
 • umiejętności pracy z uczniem nie umiejącym czytać na poziomie szkoły średniej;
 • zobrazowanie przyszłości ucznia w każdym z wariantów.

 13. Resources (Human, technical and other needs to implement the GP):

Organizacja pracy z uczniem nie potrafiącym czytać:

 • testy diagnozujące problem oraz skalę deficytów edukacyjnych uczennicy;
 • spotkanie i przekaz wskazówek rodzicom pracy dzieckiem w domu;
 • informacja dla pracowników szkoły oraz ich ścisła współpraca mająca na celu wsparcie uczennicy (dyrektor, nauczyciele, opiekun grupy, doradca zawodowy, nauczyciel SPE);
 • ustne rozwiązywanie wewnętrznych testów sprawdzających;
 • obniżenie wymagań edukacyjnych;
 • pomoc rówieśników przy pracach wymagających umiejętności czytania;
 • używanie e- booków.

 14. External conditions needed to be met for implementing the GP:

Diagnozująca dokumentacja ze szkoły podstawowej trafia do kolejnej placówki  edukacyjnej razem z uczniem. Zostają przeprowadzone testy językowe, z matematyki, logicznego myślenia, które pokazują wielkość problemu. Przeprowadza się rozmowę z rodzicami w celu przedstawienia i pomocy w rozwiązaniu problemu. O deficytach edukacyjnych ucznia z problemami zostają szczegółowo poinformowani wszyscy zainteresowani, którzy będą pracować z dzieckiem.

 15. Risk related to implementation of the GP:  

Uczennica nieświadoma konieczności umiejętności czytania nie odczuwa potrzeby własnego rozwoju w tej dziedzinie. Gdyby nie zdiagnozowano jej braków nie można by jej pomóc i nie zdałaby końcowych egzaminów państwowych w szkole średniej, podczas których niezbędna jest umiejętność biegłego czytania i pisania, co zamknęłoby jej możliwość dalszego rozwoju edukacyjnego.

 16. Expected results of the GP for the clients (or Staff):

 Uczennica w ciągu roku nauczyła się biegle czytać dzięki czemu nauczyciele mogli podnieść dla niej poziom wymagań edukacyjnych.

 17. Can the GP be measured? Which can be:

Opisany przypadek może być zmierzony opracowanymi przez fiński system edukacji testami.

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION

 

1.Name of the good practice (title, year):

 

Project “Visible learning” 2017

 

 

2.General objective of the good practice:

 

Getting acquainted with  the methods how to balance pupil’s educational disparities in the learning process

 

 

3. Name  of the Host Institution:

 

 Joensuun yhteiskoulun lukio

 

 

4. City and country:

 

 Joensuu / Finland

 

 

5. Name and email of the Contact Person in the host institution:

 

 Esa Raty / Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

6. Name:

 

Małgorzata Sadłowska / Ewa Wierzbicka

 

 

7. Dates of the job shadowing:

 

 20-26.08.2017

 

 

8. Topic to which the GP (Good Practice) is related:

 

New, effective ways to help students with special educational needs

 

 

9. Reason for choosing the GP:

Finnish educational system that offers equal opportunities of education for all, irrespective of matters of residency, sex, economic situation or linguistic and cultural background.

Finland's education policies have been highly praised and the country has started to export its model around the world.

In Finland every pupil and student has the right to educational support. The current thinking in Finland is that the potential of each pupil should be maximited. Therefore educational guidance is seen as essential.

Today all pupils and students have the right to educational support. This support can be remedial instruction or support for the pupil’s special needs.

 

10. Description of the GP (+/-500 words):

 

During practice we got acquainted with the organizational structure and tasks of the host institution, didactic base of the school, Finnish educational system, innovative teaching methods such CLIL, the methods how to balance pupil’s educational disparities in the learning process.

We met with teachers, principal, students and talked about learning difficulties, interests and we exchanged teaching experiences. We analyzed school records and observed art lessons, Finnish language lesson, math lesson, “natur and trip” lesson, ethics lesson and German language lesson.

The School visit has increased our knowledge about school interior design, friendly for students and school employees. We learned that special needs education is generally provided in conjunction with mainstream education.

In Finland the ideology is to provide special needs education primarily in mainstream education. All pupils of compulsory school age have the right to general support, that is, high-quality education as well as guidance and support. Intensified support must be given to those pupils who need regular support measures or several forms of support at the same time.

The aim is to prevent existing problems from becoming more serious or expansive. If children cannot adequately cope with mainstream education in spite of general or intensified form of support, they must be given special support.

The main purpose of special support is to provide pupils with broadly based and systematic help so that they can complete compulsory education and be eligible for upper secondary education. Special needs support is also provided in upper secondary education.

In vocational education and training, students in need of special needs education are provided with an individual education plan. This plan must for example set out details of the qualification to be completed, the requirements observed and support measures provided for the student. 

 

11. Description of target group:

 

Students with special educational needs: students with mild mental retardation

Students with mild mental retardation have problems with logical, abstract, mathematical, analog thinking. Mechanical and cognitive memory can be on average level. The volume of words is poor.

There are often problems with attention. Students have difficulty in mastering the content from the core program. It is often harder for them too control emotions.

They are usually critical of themselves. They see that they are different from the environment. This students have low self-esteem.

 

12. Skills involved for the staff:

 

Both primary and secondary teachers must have a master's degree to qualify. Teaching is a respected profession and entrance to university programs is highly competitive. A prospective teacher must have very good grades and must combat fierce opposition in order to become a teacher. Only about 10% of applicants to certain programs are successful. The respect accorded to the profession and salaries higher than the OECD average lead to higher performance levels and larger numbers applying for the positions, and this is reflected in the quality of teachers in Finland.

Teachers in Finland are given a great deal of responsibility and are allowed unfettered flexibility in what and how they teach. Performance isn’t observed and graded. Instead, annual development discussions with school leaders provide feedback on a teacher’s own assessment of their strengths and weaknesses. Detailed plans are not expected either. The notion that a teacher should provide evidence to prove what they’ve done is ludicrous. Each teacher marks work when it benefits them or the student, but not for anyone else’s sake. 

 

13. Resources (Human, technical and other needs to implement the GP):

 

 • Comprehensive stimulation of cognitive development and enrichment
 • Vocabulary resource to suit the child's ability during classes revalidation and didactic
 • Personalized working methods with the student, how to check messages and ratings, also during external exams
 • Inclusion in various forms of activity, support of strengths, perceiving and rewarding achievements - to build positive self-esteem and to learn motivation
 • Guidance and counselling aims is very important to support, help and guide pupils and students so that they can all perform as well as possible in their studies and be able to make correct and appropriate decisions concerning their education and careers.
 • Teachers should  treat children and young people as individuals and help them to proceed according to their own capabilities.
 • Learners should also experience success and joy of learning.
 • Teachers enter the profession full of drive and enthusiasm. They are in the job for the right reasons. We must trust them and keep that drive alive. To do this, we must give them the tools and time they need to recover after a hard day at work. If teachers aren’t encumbered by tasks that don’t benefit them or their students, they’ll be able to do a better job.

14. External conditions needed to be met for implementing the GP:

 

rooms equipped with latest generation equipment, mulitmedia equipment, gym, relaxation area for students and teachers, large number of toilets, art room, work space for each teacher

 

15. Risk related to implementation of the GP:

 

not enough time to support pupils, small teacher involvement to help student with special needs, student's unwillingness to work, lack of parental support,  not enough money to buy equipment

 

16. Expected results of the GP for the clients (or staff):

 

Participation in the project affected the professional development of the teachers participating in the project. We have learned the specifics of working with young people in other countries, and have also established a number of useful contacts that can translate into later successes in the implementation and organization of international projects. As a member of the EU projects, I have the task of seeking contacts with other teachers, schools and other institutions supporting education and ideas that facilitate the development of new projects that support the work of teachers, their interests, and the interests of their students. Such meetings are also a source of inspiration - the time when interesting ideas are born for further action. We are teachers looking for new teaching styles that meet the interests of the students, so the course I want to take part in is in line with our teaching. For example, in German, there are many words of English that I use during class. With this knowledge students are more likely to absorb new lexical material and are more likely to learn the language. Proposing new alternative teaching methods is a great incentive for learning for students with different educational needs. The various extracurricular activities that I lead can be one of these methods. As a result of the program, students are offered other interesting forms of extracurricular activities and I hope to find inspiration in participating in the project. We also plan to create a work program with a gifted student. As class tutors we are interested in solving the problems of youth in other countries. Ethical issues are dealt with during the classes with the tutor, so it is important to be able to transfer the knowledge acquired to the school in Poland and to the Polish educational realities. On the other hand, documenting my professional achievements with the Europass document will increase our attractiveness in the labor market. In addition, participation in the project will be a continuation of the course in which we took part in getting to know the modern school and working methods in Finland. It will greatly affect our professional development and at the same time develop the competence of communicative communication in English so much needed in the current.

 

17. Can the GP be measured? Which can be the indicators?:

 

 • 100 percent students motivated to learn, feeling good and safe at school
 • More tasks to motivate students and less ask for lesson and quizzes
 • All children, clever or not, are taught in the same classrooms
 • 100 percent of children receive extra help
 • The difference between weakest and strongest students will be smaller
 • Science classes are capped at 16 students so that they may perform practical experiments every class
 • 100 percent of students with mild mental retardation graduate from high school.

 

 

W ramach realizacji projektu „Visible learning” Erasmus+ dyrektor Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu: Roman Wojda oraz nauczyciel języka angielskiego Aleksander Marcinkowski  uczestniczyli w wizycie typu job-shadowing w Sveti Naum Ohridski High School w Makedonski Brod w Macedonii.

W czasie wyjazdu do Macedonii w dniach 12.03-17.03.2018 r. mieliśmy możliwość zapoznania się ze strukturą organizacyjną goszczącej nas szkoły, bazą dydaktyczną, macedońskim systemem edukacji oraz współpracą szkoły z instytucjami środowiska lokalnego, takimi jak pomoc społeczna. Mieliśmy również możliwość porównania procesu nadzoru nad szkołą sprawowanego przez lokalnego inspektora oświaty.

W czasie pobytu spotkaliśmy się z radą pedagogiczną, dyrektorem szkoły, uczniami, miejskim dyrektorem pomocy społecznej oraz miejskim inspektorem oświaty, a także burmistrzem miasta. W czasie rozmów z radą pedagogiczną poruszyliśmy kwestie zmniejszającej się liczby uczniów i sposobów radzenia sobie z tą sytuacją. Udział w lekcjach etyki, filozofii oraz języka angielskiego dał nam możliwość porównania programów w obu systemach oświaty na poziomie szkół średnich.

Wizyta w macedońskiej szkole poszerzyła nasz światopogląd związany z systemem oświaty krajów budujących swoją tożsamość narodową krótko po rozpadzie Jugosławii i aspirujących do przyłączenia do Unii Europejskiej.

W Macedonii edukacja jest bezpłatna, uczniowie otrzymują bezpłatne zestawy podręczników, nie płacą także na zakwaterowanie oraz wyżywienie w internatach szkolnych. Prowadzi to jednak do niekontrolowanego odpływu uczniów z mniejszych miejscowości do większych miast, gdzie uczniowie mają w przyszłości większe możliwości znalezienia pracy.

 During the project „ Visible Learning” implementation the principal of Technical High School of Hotel Management and Catering Industry in Toruń Roman Wojda and a teacher of English Language Aleksander Marcinkowski took part in job shadowing visit in Sveti Naum Ohridski High School in Makedonski Brod in Macedonia. Durin the visit to Macedonia on the days from 12th.03 to 17th.03 we had possibility to get acquainted with the organizational structure of hosting school, its didactic base, Macedonian System of Education as well as cooperation between the school and local institutions such as social assistance. We also had the chance to compare the supervisory process made by regional education authority inspektor. During our stay in the school we met with Teachers Council of the hosting school, the principal of the school, the students, regional director of the social assistance, local education authority inspector and the major of the town. During our discussion with the Teachers Council we discussed issues of diminishing number of students and the ways of coping with the situation. Attending in lessons of Ethics, Philosophy and English has Niven us possibility of comparing the national syllabuses in both educational systems on the level of high schools. The visit in the Macedonian school has broadened our knowledge about the educational system of the countries which have been building their national identity shortly after the colapse of The Republic of Yugoslavia and aspiring to access to European Union. In Macedonia education is free of charge, the students get free students books, they don’t have to pay for accommodation and food in dormitories. However, it has main disadvantage which is uncontrolled flow of students from small towns such as Makedonski Brod to bigger towns, where the students hve better possibilities of getting job in future. It leads to drastically decreasing number of students in schools from small towns, which have no economical possibilities to attract the students to their schools.

 

W ramach realizacji projektu „Visible learning” Erasmus+ nauczycielki Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu: Agnieszka Dutkiewicz i Iwona Pawlak w dniach 11.09-16.09.2017 r. uczestniczyły w wizycie typu job-shadowing w Joensuun yhteiskoulun lukio w Joensuu  Finlandii.

Głównym celem job shadowing było poznanie skutecznych form pomocy uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz wyrównanie dysproporcji edukacyjnych w procesie nauczania.

Panie podczas obserwacji zajęć oraz rozmów z kadrą pedagogiczną szkoły miały możliwość poszerzenia wiedzy na temat nowoczesnych metod oraz technik nauczania, które wspierają proces innowacji w szkole oraz są przydatne w codziennej pracy z uczniami o SPE. Doskonaliły również swój warsztat pracy w oparciu o nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne. Pozyskały też ciekawe materiały diagnozujące uczniów z SPE w fińskich szkołach średnich.

 Nauczycielki miały możliwość uczestniczenia w zajęciach i poznania programów nauczania z etyki, filozofii, zajęć artystycznych, zajęć przyrodniczych, wychowania fizycznego, geografii i języka angielskiego, dzięki czemu poszerzyły swoją wiedzę na temat kształtowania postawy nowoczesnego nauczyciela świadomego modyfikacji systemu edukacji.

During realisation the Erasmus project „ Visible Learning – teachers from Technical School of Hotel Management and Catering Industry in Toruń Agnieszka Dudkiewicz and Iwona Pawlak took part in a job – shadowing visit in Joensuu in Finland. The stay was organized from 11th Sept to 16th Sept  in Joensuun yhteiskoulun lukio. Its main aim was learning about effective forms of help for students with special educational needs and equalizing the educational disproportions in the teaching process. The teachers while observing the classes and talks to school teachers could develop their knowledge about modern methods and techniques of teaching that support the innovation process in the school and are useful to everyday work with students with special educational needs. They improved their teaching workshop based on modern IT technologies. Also, they got useful materials for diagnosing students in Finnish schools. The teachers had a possibility to take part in lessons and learning about syllabuses of teaching ethics, philosophy, art, science, PE, geography and English. Thanks to that they widened their knowledge about creating a modern teacher model who is aware of the modification of system of education.

Panie Małgorzata Sadłowska oraz Ewa Wierzbicka, nauczycielki ZSG-H w Toruniu, wzięły udział w mobilności job shadowing w Finlandii w ramach projektu „Visible learning” programu Erasmus +. Job shadowing odbył się w szkole średniej Joensuun yhteiskoulun lukio w Joensuu w dniach 21-26.08.2017. Nauczycielki zapoznały się z fińskim systemem nauczania, bazą dydaktyczną i architekturą szkoły przyjaznej uczniom i pracownikom , nowoczesnymi metodami nauczania typu CLIL oraz z metodami wyrównywania dysproporcji edukacyjnych uczniów w procesie nauczania i formami pomocy uczniom o specjalnych potrzebach. Brały udział w różnych zajęciach edukacyjnych, w tym z etyki. Nauczycielki wymieniły się doświadczeniem dydaktyczno-wychowawczym z nauczycielami z Finlandii i nawiązały osobiste kontakty, poznały kulturę i realia życia w Finlandii poprzez poznanie tradycji, obyczajów oraz kuchni fińskiej.

Ms. Małgorzata Sadłowska and Ewa Wierzbicka, an German and Polish teacher at ZSG-H in Toruń, have been involved in mobility job shadowing in Finland under the “Visible learning” project of the Erasmus + program. Job shadowing was held at Joensuun yhteiskoulun lukio in Joensuu on August 21-26, 2017. The teachers got acquainted with the Finnish educational system, with school interior design, friendly for students and school employees, with innovative teaching methods such CLIL and with the methods how to balance pupils’ educational disparities in the learning process and new, effective ways to help students with special educational needs. They observed ethics lessons. The teachers exchanged  of teaching experiences during the meetings with teachers and made personal contacts with teachers from Finland, got to know with culture and the reality of living in Finland – with tradition, culture and Finnish kitchen.

 

Pani Danuta Szychulska, nauczycielka języka angielskiego w ZSGH, odbyła szkolenie na Malcie w ramach projektu „Visible learning” programu Erasmus +. Kurs odbył się w Executive Training Institute w St.Julian's w dniach 12-16 czerwca 2017 i dotyczył eksperymentalnej metody nauczania przedmiotów wyłącznie w języku obcym, zwanej CLIL. Metoda ta sprawia, że uczniowie jednocześnie zdobywają wiedzę z konkretnych dziedzin i doskonalą swoje kompetencje językowe, co umożliwia im podjęcie pracy w dowolnym kraju, w międzynarodowym środowisku. Podczas kursu pani Szychulska została zapoznana nie tylko z teorią metody CLIL, lecz przede wszystkim zdobyła wiele praktycznych umiejętności dotyczących prowadzenia lekcji, odpowiedniego doboru narzędzi i technik, a także integrowania nauczania przedmiotowego, językowego i kulturowego.

Bezcenna okazała się również wymiana doświadczeń z nauczycielami z Włoch, Czech oraz szkoły o podobnym profilu w Janowie Lubelskim.

 Podczas pobytu na Malcie oprócz wytężonej pracy, znalazł się też czas na wycieczki do stolicy wyspy Valletty, najstarszego miasta Mdiny oraz spotkania integracyjne z uczestnikami kursu.

Ms. Danuta Szychulska, an English teacher at  ZSGH, has been trained in Malta under the "Visible learning" project of the Erasmus + program. The course was held at St.Julian`s Executive Training Institute on June 12-16, 2017 and was about an experimental method of teaching subjects exclusively in a foreign language, called CLIL. This method enables students to gain knowledge in specific fields and improve their language skills, enabling them to work in any country in an international environment. During the course Ms. Szychulska was introduced not only to the theory of the CLIL method, but first of all, gained a lot of practical skills related to conducting  lessons, the appropriate selection of tools and techniques, as well as integration of subject, linguistic and cultural teaching.

Equally priceless has been an exchange of experiences with teachers from Italy, Czech Republic and a similar Polish school  in Janów Lubelski.

During the stay in Malta, apart from hard work, there was also time for trips to the capital of the island Valletta, the oldest city of Mdina, and integration meetings with participants in the course.

Metoda zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego oraz techniki wykorzystywane w CLIL były tematem zorganizowanego przez akredytowane przez British Council The International Projects Centre kursu metodyczno-językowego, w którym w dniach 13.03-24.03.2017 r. wzięli udział p. Anita Streich i p. Paweł Lemparty. Szkolenie odbyło się w pięknym mieście Exeter, położonym w południowo-wschodniej Anglii, hrabstwie Devon.

W czasie pobytu nauczyciele ZSG-H  zdobyli umiejętność planowania i prowadzenia lekcji  metodą CLIL oraz poznali wiele atrakcyjnych dla uczniów, aktywnych technik nauczania. Pobyt w Wielkiej Brytanii był także okazją do doskonalenia kompetencji językowych, głównie w zakresie mówienia. Niemniej ważnym rezultatem szkolenia są nawiązane przez p. A. Streich i p. P. Lempartego przyjaźnie z nauczycielami z Francji, Reunion oraz Hiszpanii.

The Content Language Integrated Learning metod was a subject of a language and methodical course organized by British Council The International Projects Centre, in which Mrs Anita Streich and Mr Paweł Lemparty took part in from 13th March to 24th March, 2017. The workshop was held in a beautiful city Exeter, located in the south-east England, the county Devon.

During the stay the teachers got the ability to use CLIL method in the teaching process and learned a lot of attractive for students active teaching methods, the stay in Great Britain was also the occasion to improve language competences, mainly speaking. An important point of the course are contacts with French and Spanish teachers made by Mrs Anita Streich and Mr Paweł Lemparty.

W ramach realizacji projektu pt. „Visible Learning” Programu Erasmus + w dniach od 6.03.2017 do 10.03.2017 dwie nauczycielki języka angielskiego: Alina Grudzińska i Anna Kułaczkowska wzięły udział w kursie metodycznym dotyczącym wykorzystania metody CLIL w pracy dydaktycznej, który odbył się na Malcie.

Panie miały możliwość zapoznać się z założeniami tej innowacyjnej metody, doskonalić swój warsztat pracy w oparciu o CLIL. Uzyskały dostęp do materiałów wspomagających nauczanie. Mogły dzielić się swoimi doświadczeniami dydaktyczno-wychowawczymi oraz przyczyniły się do budowania wizerunku szkoły jako placówki podejmującej współpracę międzynarodową.

Miały możliwość zwiedzić piękne miejsca Malty i nawiązać kontakty z nauczycielami z Danii i Niemiec.

Within the realization of the Erazmus + project “ Visible Learning” two teachers of English Alina Grudzińska and Anna Kułaczkowska took part in the methodical course about using CLIL method in the classroom. It was held from 6th March to 10th March in Malta.

The teachers had a chance to learn about assumptions of this innovative method, improve their teaching on the base of CLIL. They got the access to a lot of materials supporting teaching and could share experiences. The teachers helped to build the image of the school as a place developing the international cooperation.

Alina Grudzińska and Anna Kułaczkowska could visit beautiful sites of Malta and make friends with Danish and German teachers.

W ramach realizacji projektu Mobilność kadry edukacji szkolnej w sektorze Edukacja szkolna w roku 2016 r. pt.:„Visible learning” Programu Erasmus+ nauczycielki Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu: Anna Grabowska, Alina Piekańska, Barbara Willmann uczestniczyły w kursie Every pupil is important – special education in Finland and Europe.

Szkolenie odbyło się w terminie 03–07.10.2016 r. w Instytucie EduKarjala w Finlandii. Jego głównym celem było wyrównanie dysproporcji edukacyjnych w procesie nauczania poprzez wdrożenie nowych, skutecznych form pomocy uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Panie Anna Grabowska, Alina Piekańska, Barbara Willmann podczas kursu miały możliwość poszerzenia wiedzy nt. wykorzystania nowoczesnych narzędzi informacyjno-komunikacyjnych, które wspierają proces innowacji w szkole oraz są przydatne w codziennej praktyce dydaktycznej z uczniami SPE. Praca w międzynarodowych zespołach umożliwiła wymianę doświadczeń z nauczycielami z innych krajów Europy m.in.  w zakresie metod wspierania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

 Under the project: Mobility school education staff, in the sector School education in 2016, entitled ''Visible learning'' of the Erasmus + programme, teachers of Technical High Schol of Hotel Management and Catering Industry in Toruń: Anna Grabowska, Alina Piekańska and Barbara Willmann have taken part in the course Every pupil is important – special education in Finland andEurope.

The training took place from 3 to 7 October, 2016 in Edukurjala Institute in Finland. Its main aim was eliminating disproportions in the process of teaching by implementation new effective forms of helping students with special educational needs. Ms Anna Grabowska, Ms Alina Piekańska and Ms Barbara Willmann during the course had a chance to expand their knowledge of using modern information and communication tools which support the innovation process in school and which are useful in every day teaching practice with students who have special educational needs. Working in international teams enabled the exchange of experience with teachers from other European countries in terms of methods of supporting students with special educational needs.


 

Przygotowanie kulturowe do projektu: Malta


 


W związku z realizacją projektu 2014-1-PL01-KA101-001662 "Jaka będzie szkoła przyszłości?" ze środków programu Erasmus+, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich wziął udział w badaniu wpływu projektów mobilności kadry w sektorze edukacji szkolnej

Badanie było realizowane wspólnie przez Narodowe Agencje Programu Erasmus+ z Polski, Litwy, Finlandii, Estonii oraz Niemiec. Dzięki badaniu możliwa była ocena jakościowa programu Erasmus+, a uzyskane wyniki przyczyniły się również do większego dostosowania wsparcia oferowanego przez Narodową Agencję do potrzeb zarówno beneficjentów, jak i uczestników projektów.