Tytuł projektu:
Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Działanie 10.1 „Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT”
Poddziałanie 10.1.3 „Kształcenie zawodowe w ramach ZIT”
Schemat: Projekty w zakresie poprawy jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego w ramach ZIT

Realizator:
Gmina Miasta Toruń - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu oraz Centrum Kształcenia Praktycznego w Toruniu

Dane finansowe:
Koszt całkowity projektu: 3 257 564,48 zł
Kwota dofinansowania: 2 768 929,80 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny (85%), wkład publiczny niepieniężny (15%)

Termin realizacji:
1.10.2017 r. – 31.05.2020 r.

Opis projektu:
Cele projektu:

 • rozwój doradztwa zawodowego w szkołach uczestniczących w projekcie, wspomaganie szkolnych doradców zawodowych przez dwóch konsultantów zatrudnionych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu oraz Centrum Kształcenia Praktycznego w Toruniu;
 •  zdobywanie dodatkowych uprawnień przez uczniów szkół zawodowych;
 •  podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli poprzez studia podyplomowe, kursy i staże;
 •  zwiększenie szans na rynku pracy uczniów poprzez współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie doposażenia szkół i realizacji staży, praktyk zawodowych, kursów i szkoleń oraz podniesienie kwalifikacji lub kompetencji nauczycieli.

Działania:

 • Projekt jest skierowany jest do 952 uczniów i 33 nauczycieli toruńskich szkół zawodowych. W Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu do projektu będzie mogło przystąpić 63 uczniów i  7 nauczycieli  przedmiotów zawodowych. Projekt zakłada zdobycie przez uczniów dodatkowych uprawnień, kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia poprzez udział w różnego rodzaju kursach,  stażach/praktykach zawodowych realizowanych w szkole lub na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Nauczyciele zdobędą lub podwyższą kwalifikacje lub kompetencje uczestnicząc stażach zawodowych. 
 • Uczniowie odbędą 150 godzinny staż zawodowy w przedsiębiorstwach oraz otrzymają stypendium stażowe w wysokości 1 500 zł.
 • Staże nauczycieli będą trwać 40 godzin.
 • W szkołach działać będą Szkolne Punkty Informacji i Kariery (SPInKa). Zostaną doposażone zgodnie z indywidualną diagnozą potrzeb przeprowadzoną w każdej szkole. W Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego zatrudnieni będą konsultanci - doradcy zawodowi, którzy będą wspierać dyrektorów szkół w przeprowadzeniu diagnozy stanu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Na tej podstawie opracują we współpracy ze szkołą plan zewnętrznego wsparcia. Będzie on zawierał propozycje działań służących poprawie jakości świadczonych usług. Przy wdrożeniu i realizacji planu wsparcia będzie wykorzystany potencjał i zasoby szkoły. Zaangażowane także będą instytucje zewnętrzne: poradnia psychologiczno-pedagogiczna, urzędy pracy, agencje head-hunter, przedstawiciele instytucji otoczenia społeczno-gospodarczego, pracodawcy, przedsiębiorcy. Plan ten będzie realizowany przez doradców zawodowych w każdym SPInKa przy wsparciu organizacyjnym i merytorycznym doradcy-konsultanta.


Planowane kursy dla uczniów ZSG-H w Toruniu:

 •  prawa jazdy kat. B dla  6 osób
 •  barmana  dla 30 osób, przewidziana liczba godzin 40, zajęcia planowane w szkole,
 •  baristy dla 18 osób, przewidziana liczba godzin 40, zajęcia w szkole
 • staże dla 16 uczniów kształcących się we wszystkich zawodach na poziomie technikum

W wyniku realizacji projektu uczniowie oraz nauczyciele uzyskają kwalifikacje zawodowe poświadczone świadectwem kwalifikacji lub certyfikatem nadającym uprawnienia oraz nabędą kompetencje, wiedzę lub umiejętności praktyczne. Ponadto w szkołach rozwinie się doradztwo edukacyjno-zawodowe.

 

 

 

On April 9, teachers A. Dutkiewicz, T. Lis, A. Tekiela and M. Świątecka started 
their vocational training in Barcellona Pozzo di Gotto and Milazzo (Sicily) as  part of 'A job vacancy for vocational skills' Erasmus + project.
Within the program, teachers of tourism, gastronomy and hotel industry do internships at the tourist office,the  restaurant and the hotel respectively.
They get acquainted with the local Sicilian culture, tourist attractions,  organization of work and delicious Italian cuisine.
 
Working at the Clarissa Viaggi tourist agency in Milazzo, Mrs Agnieszka Dutkiewicz gets acquainted with the structure of the company and the information materials of the office. She takes orders for tourist services from English-speaking clients and  translates trips offers of the agency.She also prepares offers of tourist services dedicated to Polish tourists.
 
Mrs. Maria Świątecka works in the Master Chef Steak House, one of the best restaurants in Barcellona Pozzo di Gotto. 
She has been acquainted with the structure of the company and the work system.
She takes part in the process of preparing dishes from the menu card, typical of the Sicilian cuisine, she thoroughly studies new production techniques and combining Italian flavors.
She has learned how to prepare many regional dishes, including pizza or Arancini di rosso - rice balls stuffed with meat and vegetables.
 
 She discovers the secrets of the Sicilian wine drinking culture by tasting Marsala, Moscato and Frappato wines.

She also prepares dishes of fresh fish and seafood and gets  familiar with the principles of the Mediterranean diet.